Településkutató szakirány

2011.02.02.

Kezdőlap
ETR-be
Egyetemi Könyvtár
Alapképzés (BA)
Mesterképzés (MA)
e-vizsgaközpont
Oktatók
Tematikák
Szeged kutatás
Szakdolgozat
Tananyagok

 

 

Tantervi háló

A képzés célja:

A hatékony település és térségfejlesztéshez, valamint az Európai Uniós pályázati források elnyerésének elengedhetetlen feltételét képezik a tudományosan megalapozott, fejlesztési terveket megelőző helyzetfeltáró, települési, térségi és régiós adatbázisokra épülő empirikus felmérések. A képzés célja, hogy az érdeklődő hallgatókat olyan elméleti és módszertani tudással ruházza fel, amely alapján képessé válnak egy-egy település, térség, régió fejlesztési tervéhez szükséges, magas színvonalú helyzetfeltáró, és hatáselemző vizsgálatok elvégzésére, valamint azok lebonyolítására, irányítására.

A megszerzett tudás hasznosulása:

A település és térségfejlesztési stratégiák, operatív programok készítői sok esetben nem kezelik kellő komolysággal, a helyi társadalommal kapcsolatos felméréseket, helyzetfeltáró elemzéseket, és/vagy nem rendelkeznek az ahhoz szükséges társadalomtudományi kutatásmódszertani ismeretekkel. A területfejlesztési stratégiák, operatív programok kidolgozásához szükséges interdiszciplináris kutatások szegmensét képező társadalomtudományos felmérések szükségessége indokolttá teszi olyan szakemberek képzését, akik általános szociológiai tudásanyag mellett, speciális ismeretekkel rendelkeznek a településkutatás területén is.

 ISMERETEK

A szakirány elméleti ismereteket közvetít a városszociológia, falu-és vidékkutatás, továbbá speciális módszertani ismereteket nyújt a település és térségfejlesztés területén is alkalmazható empirikus adatfelvételi módszerek kvalitatív és kvantitatív adatfelvételi módszereit illetően.. A képzés felkészíti arra, hogy – támaszkodva általános elméleti és módszertani ismeretekre – a település és térségi tervezés valamennyi fázisában – a legmegfelelőbb kutatási módszer megválasztásától, a mintaválasztás és az adatfelvétel komplett lebonyolításáig valamint az elemzések, és azok eredményeinek interpretálásáig – megalapozott szakmaisággal el tudjuk végezni.

 KOMPETENCIA

A szakirányt elvégző hallgatók felkészültek lesznek arra, hogy önállóan, illetve szakértői „teamek”-ben más tudományterületek képviselőivel jól együttműködve (geográfusok, építészek) végezzenek területi és térségi helyzetfeltáró, hatáselemző kutatásokat

A szakirányt elvégzettek a település és térségfejlesztés területén működő hazai és nemzetközi cégeknél, vállalkozásoknál, nonprofit szervezeteknél, valamint közigazgatási és önkormányzati intézményeknél helyezkedhetnek el.

 Szakirányfelelős oktató: Rácz Attila

Honlap | Piac-és Közvélemyénykutató szakirány | Szociológus Mesterképzés (MA) | Településkutató szakirány | Településkutató szakirány tantervi háló | Alapképzés (BA) | Tematikák | Szeged Studies | Oktatók

Utoljára frissítve: 2011.02.02.