SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

1. A szakdolgozat célja, hogy bizonyítsa a hallgatónak a képzés szakterületén szerzett felkészültségét.

 

 

2. A témaválasztás

 

2.1 A témaválasztást elősegítendő, szakdolgozati témaként a tanszék a kutatási gyakorlat alapját képező adatfelvételek témaköreit ajánlja.

 

2.2 A hallgató  - a tanszéki oktatókkal történő konzultációk alapján -  az ajánlottól eltérő, a tanszéki oktatók kutatási területével összefüggő témákat is választhat.

 

2.3 Olyan téma választásához, mely külső konzulens közreműködését igényli, tanszékvezetői engedély szükséges.

 

2.4 A témaválasztást a konzulens tanárral történt egyeztetés után a 6. félév végéig (a vizsgaidőszak befejezése előtt), legkésőbb az azt követő (7.) szemeszter 2. hetében kérjük a tanszéki irodában bejelenteni, s vele párhuzamosan a konzulens tanárnál a Kutatásmódszertani szakszemináriumot (1.) felvenni.

 

 

3. A szakdolgozat rendszeres konzulensi irányítás mellett készül. Ennek kerete a 7-9. szemeszterekben a Kutatásmódszertani szakszeminárium 1-3., a 10. szemeszterben a "Szakdolgozati szeminárium", melyek minden szemeszter végén a konzulens tanár általi aláírással zárulnak. A konzultációk elhanyagolása ill. a megadott feladatok nem teljesítése esetén a konzulens tanár az aláírást megtagadhatja. Az aláírás megadásával kapcsolatos általános követelmények a következők:

 

Elméleti munkák esetén (1) a vonatkozó szakirodalom áttekintése, a bibliográfia elkészítése, a koncepció kidolgozása, (2) a dolgozat 4-5 oldalas vázlatának elkészítése és egy kész fejezet benyújtása, (3) egy újabb fejezet elkészítése, (4) a kész dolgozat április 15-ig történő bemutatása a konzulens tanárnak.  

 

Empirikus kutatásra támaszkodó dolgozat esetén (1) a vonatkozó szakirodalmak és kutatások áttekintése, a bibliográfia elkészítése, a koncepció kidolgozása, (2) a kutatási terv elkészítése, saját kutatás esetén az adatgyűjtés megkezdése, másodelemzés esetén az     adatbázis(-ok) bemutatása, (3) saját kutatás esetén a lezárt adatgyűjtés dokumentálása, másodelemzés esetén egy adatelemző fejezet elkészítése, (4) a kész dolgozat április 15-ig történő bemutatása a konzulens tanárnak.

 

 

 

 

 

 

 

4. A szakdolgozatot április 30-ig kell benyújtani gépelt formában, három példányban (közülük egyet bekötött változatban). A szakdolgozatot kész formájában lemezen is kérjük beadni, hogy a terjedelem ellenőrizhetővé váljék.   

 

A szakdolgozat leadását el lehet halasztani a következő záróvizsga időszakra, de az adott perióduson belül hosszabbítani nem lehet.

 

 

5. A szakdolgozat védése

 

5.1 A szakdolgozat védése a záróvizsga keretében min. 3 tagú bizottság előtt történik, melynek összetételére a tanszékvezető tesz javaslatot. A bizottságnak indokolt esetben külső szakember is tagja lehet.

 

5.2 A szakdolgozat minősítését az opponens ill. a szakdolgozati konzulens által adott érdemjegyek, valamint a védés során nyújtott hallgatói teljesítmény értékelésének együttese adja. A szakdolgozati konzulens és az opponens véleményét a záróvizsga előtt legalább egy héttel ismertetni kell a hallgatóval.

Amennyiben a szakdolgozat védésre bocsáthatóságát illetően jelentősen eltér a bírálók véleménye, a dolgozatot harmadik bíráló is értékeli.

 

5.3 A szakdolgozat védése során a dolgozat készítőjének bizonyítania kell felkészültségét mind a dolgozat tárgykörében, mind pedig az ehhez kapcsolódó szakszociológiai ill. elméleti és módszertani ismeretek terén.

 

 

6. A szakdolgozattal kapcsolatos követelmények

 

6.1 A szakdolgozatnak tanúskodnia kell arról, hogy készítője

ˇ       elsajátította a választott szak tananyagát, jártas a szociológia elméleti ismereteiben és empirikus módszertanában

ˇ       képes eligazodni a szakirodalomban, képes értelmezni a szakmai szövegeket, ismeri a téma alapvető magyar nyelvű irodalmát, s ismer néhány, a témában fontos idegennyelvű publikációt

ˇ       képes arra, hogy önállóan, a szakmai követelményeknek megfelelően olyan írásművet szerkesszen, mely tükrözi a tárgykör rendezéséhez és értelmezéséhez adott személyes hozzájárulását is.

 

6.2 A szakdolgozatnak nem kell új tudományos eredményt tartalmaznia, de meg kell felelnie az önálló alkotómunka (pl. elemzés, értelmezés) követelményeinek.

 

 

6.3 Műfaji követelmények

 

A szakdolgozat lehet

ˇ       klasszikus szövegek interpretációja

ˇ       szakirodalmi áttekintés és elemzés

ˇ       mások által végzett kutatás ismertetése és interpretálása

ˇ       egy nagyobb kutatásba illeszkedő kisebb részmunka elvégzése

ˇ       esettanulmány

ˇ       vagy más tudományos igényű írásmű.

 

Publicisztika, szépirodalmi szándékú írásmű, önvallomás, etikai vagy világnézeti hitvallás nem fogadható el szakdolgozatként.

 

 

6.4 Formai követelmények

 

A szakdolgozatnak eleget kell tennie a tudományos és szakmai irodalomban szokásos formai követelményeknek, azaz

ˇ       ép magyar mondatokban kell megfogalmazni

ˇ       világos tagolással kell rendelkeznie, amelyből egyértelműen kiderül, hogy mi volt a szerző szándéka, milyen eljárásokat alkalmazott, milyen következtetésekre jutott (ennek a követelménynek leginkább az felel meg, ha a szakdolgozat készítője elkülöníthető bevezetést készít, szövegét fejezetekre és alfejezetekre osztja, amelyek között világos logikai összefüggés van, dolgozatát összegző zárszóval vagy befejezéssel látja el, amelyben megismétli főbb állításait)

ˇ       áttekinthető és következetes jegyzetelési eljárást követ (jegyzetbe nem kerül főszövegbe való közlendő, és fordítva, az irodalmi hivatkozások egyértelműek, az idézetek forrása nehézség nélkül azonosítható, hogy a plágiumnak, amely elégtelen osztályzatot von maga után, még a gyanúja sem merülhessen fel)

ˇ       a dolgozathoz korrekt irodalomjegyzék csatlakozik, amely megfelel a szakmában elfogadott követelményeknek (feltünteti a használt munka szerzőjét, a mű címét, könyv esetében megjelenési helyét, kiadóját, megjelenési évét, folyóiratcikk esetében a folyóirat nevét, kötetszámát, a megjelenés évét és a lapszámot, gyűjteményes munka esetében annak bibliográfiai adatait is, csak olyan irodalmat tartalmaz, amelyre a dolgozatban hivatkozás történik)

ˇ       az empirikus adatok közlése tekintetében megfelel az elfogadott szakmai normáknak (azaz mindig kiderül az adatok forrása, a táblázatok sorszámmal és címmel ellátottak, értelmezésükhöz minden szükséges információ meg van adva stb.)

 

 

6.5 Terjedelmi követelmények

 

A szakdolgozat szövegének (a főszövegnek és a jegyzetanyagnak, mellékletek és függelékek nélkül) el kell érnie a két szerzői ívet(80 ezer n, ívenként 22-23 oldal, egy oldalon kb. 30 sor, 60 n soronként vagy kb. 22 sor, 80 n soronként), melybe nem számítanak bele a szövegben elhelyezett ábrák, grafikonok és táblázatok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet

 

 

 

 

 

 

 

SZAKDOLGOZATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

 

 

Témaválasztás

 

Probléma megfogalmazás

 

Felépítés, szerkezet

 logikusság

 arányosság

 

 

Tartalmi szempontok

 irodalomismeret

 témakezelés

 szakmai-tárgyi ismeretek

 önálló megoldások, újszerű megközelítések

 módszertani helytállóság

 

 

Formai szempontok, követelmények

 terjedelem

 külső megjelenítés

 hivatkozások

     irodalomra

     adatokra

 tartalomjegyzék

 irodalomjegyzék (rendezettsége)

 stílus, nyelvezet