FOLYÓIRATSZEMLE I.

(Válogatás a magyar nyelvű filozófiai irodalomból)

2008[*]

 

Az összeállítás az alábbi folyóiratok alapján készült:

CAFÉ BÁBEL - http://www.cafebabel.hu/ - korábbi számokat is feldolgoztam

MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE http://phil.elte.hu/filszemle/

MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE - http://www.c3.hu/scripta/lettre/web/index.htm

MAGYAR TUDOMÁNY - http://www.matud.iif.hu/

MÉRLEG - http://www.artishock.de/merleg/

VIGILIA http://www.vigilia.hu/

VILÁGOSSÁG - http://www.vilagossag.hu/

           

            Összeállította: Pintér Éva Irén főkönyvtáros

 

        1)        ABDESSAMAD, BELHAJ – VARSÁNYI ORSOLYA: „Az igazság odaát van” - Újabb fejlemények a keresztény-muszlim párbeszédben: Levelek XVI. Benedek pápához - VIGILIA 73. 2008. 7. 549-552.

        2)        ÁBRAHÁM ZOLTÁN: Augustinus és Kant: A személy mint eszköz és mint cél [Szent Ágoston és Immanuel Kant]- VILÁGOSSÁG 49. 2008. 2. 103-110.

        3)        ACZÉL PETRA: Mi azonban…- Gondolatok médiáról, az egyház kampányairól, a megtalált közösségről - VIGILIA 73. 2008. 9.   642-652.

        4)        ADAMIK TAMÁS: A bizalom életelv – [A társadalmi élet fundamentuma] - VIGILIA 73. 2008. 12. 888-890.

        5)        ALTRICHTER FERENC: Forrai, Locke és az innátizmus (Forrai Gábor A jelek tana: Locke ismeretelmélete és metafizikája – Budapest: L’Harmattan, 2005. - című munkájának elemzése, valamint utalás a vitairat tárgyára az 1975-ös Nidditch-féle angol kiadás alapján Locke Értekezésére) - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 7-8. 167-190.

        6)        APEL, KARL-OTTO: Első filozófia – ma? (Három előadás – Függelék: Kerekasztal-beszélgetés a globalizációról – Résztvevők: Karl-Otto Apel, Vittorio Hösle és Roland Simon-Schäfer – ford. és utószó: Weiss János) - MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 51. 2007. 3-4. 375-461.

        7)        APPANDURAI, ARJUN: Helyretenni a hierarchiát [Louis Dumont koncepciója az indiai társadalomról, antropológiai konstrukciója, annak eredete és egyfajta eszmetörténet] – ford. Karádi Éva – MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 69. 2008. nyár 41-45.

        8)        APPLEBAUM, HERBERT: A munka fogalma a nyugati gondolkodásban – ford. Pinczés Bálint – CAFÉ BÁBEL 56-57. Munka – 2008. 45-61.

        9)        ASSMANN, ALEIDA – ASSMANN, JAN: Titok és kinyilatkoztatás (Geheimnis und Offenbarung: Archäologie der literarischen Kommunikation – Band II. – München: Wilhelm Fink Verlag, 1998. 7-14 p.) – ford. Schein Gábor - VIGILIA 73. 2008. 6. 455-462.

     10)     ASSMANN, JAN: Mi baj a képekkel? [A képtilalom bibliai parancsának konzekvenciái – Szöveghű fordítás az Aroumah: Journal für Poiesis der Religionen – 2008. március 11.] – ford. Mártonffy Marcell - MÉRLEG 44. 2008. 1-2. 171-191.

     11)     ASZALÓS JÁNOS: A bizalom forradalma - VIGILIA 73. 2008. 12. 890-893.

     12)     ASZALÓS JÁNOS: A kíváncsiság erénye [Erkölcsteológia, valamint az erények számbavétele] - VIGILIA 73. 2008. 8.
622-627.

     13)     ASZALÓS JÁNOS: Hol van Isten hajléka az emberek között [„Otthon”-lét a „közbeszédben”, a liturgikus és a transzcendens térben] - VIGILIA 73. 2008. 5. 346-350.

     14)     AUDIER, SERGE: 1968 – az értelmezések konfliktusa (Esprit-beszélgetés) – ford. Mihancsik Zsófia - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 70. 2008. ősz 72-73.

     15)     BÁCSKAI KÁROLY: Az alázat mint bibliai paradigma [Az omnipotencián túl, a transzcendenstől az immanensig] - VIGILIA 73. 2008. 11. 859-866.

     16)     BACSÓ BÉLA: Hegel és Heidegger a tapasztalatról - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 3-4. 75-81.

     17)     BALÁZS ESZTER ANNA: Mágikusság és/vagy posztmodern? – CAFÉ BÁBEL 43-44. TÉNY 2003. 1-2. 39-45.

     18)     BALÁZS ZOLTÁN: Bizalom és bizalmatlanság [A modern társadalomtudományok közelítése e kérdéskörhöz] - VIGILIA 73. 2008. 10. 731-738.

     19)     BÁLINT CSANÁDLANGÓ PÉTER: A történeti genetikai módszerrel elemzett, 10-11. századi embercsontok kiválasztásának szempontjai [Magyar őstörténet] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 10. 1217-1219.

     20)     BÁLINT CSANÁD: A történeti genetika és az eredetkérdés(ek): A közös kutatás szükségessége és lehetőségei [Magyar őstörténet, irreleváns felvetések, következtetések] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 10. 1170-1187.

     21)     BÁLINT CSANÁD: Genetika és (magyar) őstörténet: A közös kutatás kezdeténél - Előszó - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 10. 1166-1169.

     22)     BALOG IVÁN: A világtársadalom közösségeinek szabadsága - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 1. 22-24.

     23)     BALOGH VILMOS SZILÁRD: A Názáreti Jézus: Az első reflexiók J. Ratzinger / XVI. Benedek pápa könyvéhez hazájában (J. Ratzinger / XVI. Benedick Jesus von Nazareth – Band 1. - Von der Taufe im Jordan bis Verklärung – Freiburg: Herder, 2007. 448 p.) - MÉRLEG 43. 2007. 3. 314-329.

     24)     BANDI ISTVÁN: A titkos figyelés: Adalékok az állambiztonsági módszertan tárgyköréhez [A hatalom természete] - VIGILIA 73. 2008. 3. 224-229.

     25)     BARLAI KATALIN: Lapozgatás egy csillagászati Corvinában [Az asztrológia, csillagjóslás hívei és kritikusai a reneszánszban] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 9. 1075-1084.

     26)     BARTÓK IMRE: Isten halott: Hegel vallásfilozófiájáról - MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 51. 2007. 3-4. 277-311.

     27)     BAUMAN, ZYGMUNT: Munka – CAFÉ BÁBEL 56-57. Munka – 2008. 11-23.

     28)     BÉKÉS CSABA: Szuperhatalmi politika a hidegháborúban 1945-1962(1967) [A megosztott világ irracionalizmusa és a valóságos események] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 3. 292-300.

     29)     BENCZE GYULA: Max Planck emlékülés 2008 [Kvantumelmélet – relativitáselmélet hatása a gondolkodás alakulására] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 9. 1145-1151.

     30)     BENCZE GYULA: Teller Ede a magfizikus és a „megatonna-ember” [Szabadság és felelősség] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 3. 281291.

     31)     BENVENUTO, SERGIO: Akkor Párizsban [Részlet az olasz filozófus egy hosszabb, ’68 májusára is emlékező hosszabb esszéjéből] – ford. Karádi Éva - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 71. 2008. tél 80-81.

     32)     BENVENUTO, SERGIO: Szigorú atya és gondoskodó anya: Jobb- és baloldal a kapitalizmusban – ford. Karádi Éva - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 70. 2008. ősz 78-81.

     33)     BITÓ LÁSZLÓ: Nekrológ helyett – Alaine-re emlékezve [Polcz Alaine tanatológus és pszichológus 2007. szeptember 20-án hunyt el] - MÉRLEG 43. 2007. 3. 345-349.

     34)     BLANDL BORBÁLA: A lélek ereje: Az ész és az értelem viszonya A tiszta ész kritikája és az Antropológia alapján [Immanuel Kant] - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 2. 63-69.

     35)     BODA MIHÁLY: A személy fogalma [Szubsztanciaelméletek és az azonosság buktatói] - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 1. 23-56.

     36)     BODA MIHÁLY: Az emberklónozás erkölcsi problémái [Hivatkozás Hans Jonas, Joel Feinberg, s Jürgen Habermas gondolatmenetére és műveire] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 7. 782-790.

     37)     BOGNÁR BULCSU: Vallás, egyház és a média kapcsolata [Rendszerelméleti nézőpontból: társadalom, világkép, polarizálódás] - VIGILIA 73. 2008. 9. 653-661.

     38)     BÓKAY ANTAL: Az Egri csillagok orientalizmusa: Sztereotípia, diszkrimináció és a Másik identitása - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 71. 2008. tél 65-67.

     39)     BOÓR JÁNOS: Végső búcsú Fejtő Ferenctől - MÉRLEG 44. 2008. 1-2. 215-226.

     40)     BORBÁS PÉTER: Joseph Ratzinger / XVI. Benedek A Názáreti Jézus - I. rész – Recenzió - (ford. Rokay Zoltán – Budapest: Szent István Társulat,2008.) - VIGILIA 73. 2008. 8. 636-638.

     41)     BORBÁS PÉTER: Richard Rohr Jób és a szenvedés misztériuma – Recenzió [A szenvedés értelme] – ford. Malik Tóth István – (Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2007.) - VIGILIA 73. 2008. 10. 798-799.

     42)     BORBÁS PÉTER: Visky András A különbözőség vidékén [A teoretikus viselkedés, látásmód – Gadamer megközelítése] – (Budapest: Vigilia, 2007.) - VIGILIA 73. 2008. 1. 79-80.

     43)     BORBÁS PÉTER: Walter Nigg Vincent van Gogh - Napba vetett pillantás [Életrajzi esszé] – ford. Lerch Gabriella – Budapest: Kairosz, 2007.) - VIGILIA 73. 2008. 2. 159-160.

     44)     BORHI LÁSZLÓ: Ezerkilencszázötvenhat az újabb történeti irodalomban - Recenzió – (A fenti című könyvet szerkesztette Gyáni Gábor és Rainer M. János – Budapest: 1956-os Intézet, 2007. 418 p.) [Fogalmi meghatározások és eszmei sokféleség] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 7. 904-908.

     45)     BOROS GÁBOR: A reménytelenség fenomenológiája Robert Menasse Sinnliche Gewiβheit című regényében: Balassa Péter emlékének - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 3-4. 61-65.

     46)     BOURDIEU, PIERRE: A szimbolikus rend és a megnevezés hatalma [Részlet a szerző Language and Symbolic Power – Cambridge: Polity Press, 1991. pp. 239-243. művéből] – ford. Borgos Anna – CAFÉ BÁBEL 42. Név - 2001. 4. 108-113.

     47)     BÖHRINGER, Hannes: Gondtalanul [Az időről, a sietségről és a fontosságról] – ford. Tillmann J. A. - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 71. 2008. tél 81-82.

     48)     BÖLCSKEI GUSZTÁV: „…semmi sem választhat el bennünket az Istentől…”[A bizalom lényegének megfogalmazása] - VIGILIA 73. 2008. 12. 895-897.

     49)     BRENDEL MÁTYÁS: A hiányzó keretrendszer – Carnap, Irzik, Friedman és a tudomány racionalitása - MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 51. 2007. 3-4. 313-340.

     50)     BRODSZKIJ, JOSZIF: Velence vízjele [Egy hosszabb esszé részlete 1989. novemberéből] – ford. Hetényi Zsuzsa - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 68. 2008. tavasz 15-18.

     51)     BURGHART, Richard: Etnográfusok és helyi megfelelőik Indiában [Dialógusok a hindu társadalomról: szociálantropológusok és brahmanok] – ford. Varró Zsuzsa - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 69. 2008. nyár 48-53.

     52)     CATERUS, JOHANNES: Az első ellenvetések [Descartes Elmélkedések az első filozófiáról - című művéhez fűzött megjegyzésekről van szó, s a válaszok ugyanitt olvashatók 143-158. p.] – bevezető és ford. Kékedi Bálint - MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 51. 2007. 1-2. 129-141.

     53)     COHEN-SOLAL, ANNIE: Furcsa napló a „furcsa háború” idejéből [Jean-Paul Sartre naplója] – ford. Várkonyi Benedek – CAFÉ BÁBEL 41. NAPLÓ 2001. 3. 62-68.

     54)     COYNE, GEORGE: A földönkívüliek Istene – Recenzió [„Manréza Szimpózium 2006: Tudomány és Vallás: A fejlődéselmélet és a földön kívüli élet kérdései” – Dobogókő, 2006. szeptember 22-24. / szerk. Hetesi Zsolt, Teres Ágoston – Budapest: Kairosz, 2007. 209 p.] – ford. Teres Ágoston - MÉRLEG 43. 2007. 4. 430-440.

     55)     CZÉH ZOLTÁN: GULAG: A javító munkától a kényszermunkáig – CAFÉ BÁBEL 56-57. Munka – 2008. 37-42.

     56)     CSABA LÁSZLÓ: Czeglédi Pál Piaci intézmények és a gazdasági növekedés: A modern osztrák iskola nézőpontja – (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007.) [Mises, von Hayek, Kirzner és Boettke által az Egyesült Államokban művelt közgazdasági gondolkodásról] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 5. 648-649.

     57)     CSABAI MÁRTA: „Pszichopolitika”: Tények és konstrukciók a lelki zavarok meghatározásában – CAFÉ BÁBEL 43-44. TÉNY 2003. 1-2. 63-71.

     58)     CSIKÓS ELLA: Kétely, tudás, abszolútum [Hegel A szellem fenomenológiája című műve kérdésfeltevéseinek vizsgálata] - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 3-4. 137-146.

     59)     CSUDAY CSABA: A név: a „Másik”, a névtelenség: az „Én”: Az alany kérdésessége egy Borges-novella expozíciójában [Valóságok és fikciók] – CAFÉ BÁBEL 42. Név - 2001. 4. 17-23.

     60)     DANFORTH, LORING M.: A makedóniai konfliktus: Etnikai nacionalizmus egy változó világban [Részlet a szerző The Macedonian conflikt: ethnic nationalism in a transnational world – Priceton N. J.: Priceton University Press, 1995. művéből] – ford. Kuszing Gábor – CAFÉ BÁBEL 42. Név - 2001. 4. 107-114.

     61)     DANKA ISTVÁN: Újhegelianizmus az analitikus filozófiában? [Konkrétan Davidson és Brandom viszonya Kant és Hegel filozófiájához, valamint a korai analitikusokhoz] - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 3-4. 161-172.

     62)     DAS, VEENA: Antropológiai vita Indiáról [Eurocentrikus beállítottság a társadalomtudományokban és az antropológiai „Másik” fogalma] - ford. Karádi Éva - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 69. 2008. nyár 60-64.

     63)     DEMETER TAMÁS: A dráma fogalmától a dráma szociológiájáig [Lukács György A modern dráma fejlődésének története című monográfiája, mint a magyar filozófia szociologizáló hagyományának kanonikus darabja]  - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 7-8. 125-134.

     64)     DÉNES IVÁN ZOLTÁN: Liberalizmusok és nacionalizmusok – ford. Kiss Anna, a fordítást átdolg. a szerző – MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 1. 5-16.

     65)     DÉNES IVÁN ZOLTÁN: Trencsényi Balázs A politika nyelvei: Eszmetörténeti tanulmányok – (Budapest: Argumentum – Bibó István Szellemi Műhely, 2007. 436 p. Eszmetörténeti Könyvtár 6.) - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 5. 643-647.

     66)     DERRIDA, Jacques: Az intellektuális szféra és a média világa (Les Inrock-beszélgetés) – ford. Marso Paula - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 71. 2008. tél 73-75.

     67)     DERRIDA, JACQUES: Cogito és bolondság története [Az elmélkedés kiindulópontja Michael Foucault Bolondság és esztelenség: A bolondság története a klasszikus korban - című 1961-es írása, s annak közelítései Descartes filozófiájához] - ford. és bevezető Gángó Gábor - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 7-8. 27-57.

     68)     DRIESCHNER, MICHAEL: „Véletlen ember” Egy félreértésről – („Zufall Mensch? Das Bild des Menschen im Spannungsfeld von Evolution und Schöpfung” = Véletlen ember? Az ember képe az evolúció és a teremtés feszültségterében – szerk. Lars Klinert – Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2007. 41-54.) [Az ember eredete és a ’véletlen’ kérdésköre] – ford. Balogh Vilmos Szilárd - MÉRLEG 43. 2007. 4. 401-418.

     69)     DRIESCHNER, MICHAEL: Búcsú Carl Friedrich von Weizsäckertől (1912. június 28. – 2007. április 28.) – ford. Balogh Vilmos Szilárd – MÉRLEG 43. 2007. 3. 274-282.

     70)     DUNIN, KINGA: Új identitáskeresés a lengyel irodalomban [Az író és kultúrszociológus 2008 szeptemberében a Közép-Európai Egyetemen tartott előadásának szövege] – ford. Mihályi Zsuzsa - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 71. 2008. tél 27-28.

     71)     EMLÉKEZETKULTÚRÁK és emlékezetpolitikák: Az újraindult Társadalomtudományi Társaság vitája – A beszélgetés részvevői: Erős Ferenc, Feischmidt Margit, Gyáni Gábor, Halmai Gábor, Nagy Boldizsár, Szarka László [A múltfeldolgozás dilemmái] - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 68. 2008. tavasz 68-70.

     72)     EMMANUEL, PIERRE: Örök kortársunk: Részlet a szerző L’histoire apocryphe című esszéjéből [Az abszulútum: filozófiai feltételezés és/vagy hit] – ford. Bende József – (in Pierre Emanuel Le goût de l’un – Paris: Seuil, 1963 – 124-126. p.) - VIGILIA 73. 2008. 4. 305-306.

     73)     ERDŐ PÉTER: Benedek pápa könyve Jézusról – (Joseph Ratzinger = Benedek pápa, XVI. A Názáreti Jézus - Első rész – A Jordánban való megkeresztelkedéstől a színeváltozásig - ford. Rokay Zoltán - Budapest: Szent István Társulat, 2007. 340 p.) – [A történeti-történelmi Jézus, s a hit Krisztusa elválaszthatatlansága, s mások ugyanerről: Wrede, Bultmann, Klausner, Rudolf Otto, Joachin Jeremias, Käsemann]  - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 3. 502-523.

     74)     ÉRFALVY LÍVIA: Az önazonosság problémája [„Az elbeszélői én identitása”] - Takács Zsuzsa A megtévesztő külsejű vendég – Recenzió – (Budapest: Magvető, 2007. p.) - VIGILIA 73. 2008. 4. 312-315.

     75)     ERIKSEN, THOMAS HYLLAND: Mi és ők: Etnikai osztályozás [Sztereotípiák, etnicitás és identitás – ford. Szántó Diána - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 71. 2008. tél 43-45.

     76)     ERIKSEN, THOMAS HYLLAND: Miért ne lehetnénk másfél millióval többen? [Diskurzus a bevándorlásról] – ford. Karádi Éva - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 71. 2008. tél 81.

     77)     ERŐS VILMOS: Hegel és Kierkegaard között: Denis de Rougemont és a történelem [Egy 2006. november 30-án elhangzott előadás szerkesztett változata] - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 5. 81-88.

     78)     ESZES BOLDIZSÁR – TŐZSÉR JÁNOS: Mi és mi nem az analitikus filozófia? [A tanulmány végén az ISMERETELMÉLET összefoglaló táblázata tekinthető meg.] - MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 51. 2007. 1-2. 75-107.

     79)     FARAGÓ-SZABÓ ISTVÁN: A descartes-i kétely angolszász recepciója: Locke - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 7-8. 77-91.

     80)     FARAGÓ-SZABÓ ISTVÁN: És hova álljanak a belgák? Hozzászólás az analitikus-kontinentális vitához - MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 51. 2007. 1-2. 109-127.

     81)     FARKAS ATTILA MÁRTON: Az istenek névváltozása: Az óegyiptomi névteória és aktualitásai – CAFÉ BÁBEL 42. Név - 2001. 4. 87-98.

     82)     FARKAS KATALIN: A név nem kötelez [„a név … magára a létezőre mutat”] – CAFÉ BÁBEL 42. Név - 2001. 4. 67-71.

     83)     FEHÉR M. ISTVÁN: A filozófiába való bevezetés mint filozófiai probléma és A szellem fenomenológiájának önértelmezése az Előszó egy bekezdésének tükrében [Hegel A szellem fenomenológiája - ford. Szemere Samu – Budapest: Akadémiai Kiadó, 1961. – című műről van szó] - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 3-4. 9-35.

     84)     FEHÉR M. ISTVÁN: Szóbeliség, írásbeliség, hermeneutika [Akadémiai székfoglaló beszéd(előadás) - 2008. április 17-én hangzott el – [Jelen írás annak jegyzetekkel és függelékkel kiegészített és bővített szövege – ’Az írásbeliség kialakulása filozófiai-metafizikai forradalomként hatott, mintegy ontológiai következménnyel járó folyamat volt’] - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 6. 25-48.

     85)     FILA BÉLA: A végső kinyilvánulás előkészítése: Előzetes megfontolások a szépség metafizikai és keresztény értelmezéséhez – VIGILIA 73. 2008. 5. 322-330.

     86)     FINTA GÁBOR: Az Iskola a határon biblikus olvasatához [Adalékok Ottlik Géza regényének értelmezéstörténetéhez – Ricoeur és Barth] - VIGILIA 73. 2008. 3. 196-199.

     87)     FLECK, Zoltán: Jog és emlékezet [Múltfeldolgozás - igazságtétel – európai és nemzeti identitás] - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 68. 2008. tavasz 70-72.

     88)     FOUCAULT, MICHAEL: A testem, e papír, e tűz – [Derrida Descartes-olvasata] - ford. Gángó Gábor - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 7-8. 59-75.

     89)     FRANK D. DÁNIEL: Durkheim Magyarországon - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 5. 67-80.

     90)     FRÖHLICH IDA: Bizalom és hit - VIGILIA 73. 2008. 12. 899-901.

     91)     FUHRNMANN, HORST: A konstantini adományozás [Constitutum Constentini]: Egy nevezetes hamisítvány jelentősége és hatása – ford. Bakonyi Zsigmond - MÉRLEG 43. 2007. 3. 264-273.

     92)     GÁNGÓ GÁBOR: Kétely és reflexió: Descartes bolondjáról Foucault és Derrida vitája után - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 7-8. 3-26.

     93)     GÁNGÓ GÁBOR: Marxizmus, kultúra, kommunikáció: A LukácsBrzozowski prioritás-vita és tanulságai - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 7-8. 145-166.

     94)     GÁNÓCZY SÁNDOR: A „kreácionizmus” és az „értelmes tervezettség” a teológiai kritika mérlegén - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 12. 1468-1486.

     95)     GÁNÓCZY SÁNDOR: Kalandom a modern agykutatás és a teológia határterületén [Az előadás elhangzott az innsbrucki „Korkérdések és jövőképek” címmel megrendezett konferencián 2007. október 6-án – Antropológia – Erkölcs - Spinoza] - MÉRLEG 44. 2008. 1-2. 151-163.

     96)     GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ: Lélek/Zene: Hérakleitosz/Chopin [A tudatosság önuralma, mint a hatalom legfőbb formája] - VIGILIA 73. 2008. 5. 381-387.

     97)     GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ: Tárgy-világ: Gondolkodás (szeretet) és tárgyi környezet összefüggéséről [„A gondolatokkal teli való”] – VIGILIA 73. 2008. 1. 55-61.

     98)     GELENCSÉR GÁBOR: Kortársunk-e a kereszténység? [Elhangzott a könyv bemutatóján 2008. május 29-én az Írók Boltjában] – Recenzió – (Varga Mátyás Nyitott rítusok: Kortársunk-e a művészet? Esszék – Budapest: Vigilia, 2008.) - VIGILIA 73. 2008. 7. 558-559.

     99)     GERGELY ANDRÁS: A 19. századi német és magyar liberalizmus párhuzamai – MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 1. 29-34.

   100)  GIL, JOSÉ: A nem nyilvános tér [A Mozambikban született filozófus portugál társadalomról] – ford. Bense Mónika - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 70. 2008. ősz 69-71.

   101)  GIL, JOSÉ: Mitől is félünk? [A portugál jellem transzgenerációs tudatalattija] – ford. Bense Mónika - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 70. 2008. ősz 43-46.

   102)  GIMES JÚLIA: Elkészült a neandervölgyi ember mitokondriális genomja [DNS-lánc betűrendben] – (A tanulmány a New Scientist Online - library.usao.edu/home/blogs/kbrown/nash-now-subscribes-new-scientist-online-archive - augusztus 7-én – Cell. 08. 08. 2008. 134. 416-426. linken jelent meg.) - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 9. 1155.

   103)  GOLDEN DÁNIEL: Lakatos Imre elfojtott hegelianizmusa - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 3-4. 185-196.

   104)  GORGIÁSZ: Heléna dicsérete és Palamédész védőbeszéde [A szofista szónoklattár két mintabeszédének magyar fordítása] – bevezető – „Logosz, valószínűség és meggyőzés” címmel és ford. Tahin Gábor - MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 51. 2007. 1-2.
159-188.

   105)  GÖRFÖL TIBOR: A bizalom és a határok - VIGILIA 73. 2008. 10. 739-743.

   106)  GRAJEWSKI, ANDRZEJ: A szovjet modell (A Júdás komplexus: A megsebzett egyház: Közép- és Kelet-Európa keresztényei az elnyomás és a kollaboráció között - Kompleks Judasza: Kościół zraniony : chrześcijanie w Europie Środkowo-Wschodniej między oporem a kolaboracją - Poznań: Wydawn - „W Drodze”, 1999. - című könyv nyitó fejezetének teljes szövege – ford. és Júdások és hősök címmel a bevezető tanulmányt írta Zsille Gábor – VIGILIA 73. 2008. 9. 705-711. – http://catalogue.bl.uk/F/MPEM2M948L7BNGNLYT4QH8SHADY1H6LXIFC88X4MI6N6F4UEDL-04169?func=full-set-set&set_number=063336&set_entry=000003&format=999

   107)  GURKA DEZSŐ: Egy magyar bányatanácsos vándorévei – báró Podmaniczky Károly jénai és freibergi tanulmányútjának kora romantikus konnotációi [A magyarországi Schelling-recepció történetéhez] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 3. 334-342.

   108)  HABERMAS, JÜRGEN: A szekularizáció dialektikája: Civil egyenlőség és kulturális különbözőség – ford. Karádi Éva - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 71. 2008. tél 51-54.

   109)  HAFENSCHER KÁROLY: Bizalomválság – bizalomigény - VIGILIA 73. 2008. 12. 901-904.

   110)  HAHNER PÉTER: A forradalom fogalmáról - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 8. 920-927.

   111)  HALMAI TAMÁS: Az értelmezés méltósága – (Balassa Péter Mindnyájan benne vagyunk - Nádas Péter művei – Budapest: Balassi Kiadó, 1007. p. - Balassa Péter művei 5.) - VIGILIA 73. 2008. 1. 73-74.

   112)  HALMAI TAMÁS: Czigány György Égi kémia [Esszék – elmélkedések, reflexiók] – Recenzió – (Budapest: Szent István Társulat, 2008.) - VIGILIA 73. 2008. 8. 635-636.

   113)  HALMAI TAMÁS: Karl Barth Szemvillanások [„Hitbölcseleti egypercesek”] – (Budapest: Kálvin Kiadó, 2006. p.) - VIGILIA 73. 2008. 2. 157.

   114)  HALMAI TAMÁS: Város drágakőfalakból [Esszé Komlóról - Wittgenstein-parafrázis] - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 68. 2008. tavasz 45-46.

   115)  HÁMORI ANTAL: Az azonos neműek „házasságkötéséről” szóló „törvény”-javaslat alkotmányjogi reflexiója [Közelítések a házasság és a család fogalmához] – VIGILIA 73. 2008. 3. 230-233.

   116)  HAMVAS BÉLA: Napló 1943-1947 [A Szabadság, a Kényszer és a Gondviselés szférájában - Részletek] - VIGILIA 73. 2008. 3. 193-191.

   117)  HARANGOZÓ IMRE: A Vigilia beszélgetése Harangozó Imrével: Szent László keresztfiai [A magyarság ősi szokásrendje és gondolkodásmódja a csángóknál] - VIGILIA 73. 2008. 5. 376-380.

   118)  HÁRDI ISTVÁN: Tallózás a humor világában: A humor és a vicc pszichológiájáról - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 2. 186-191.

   119)  HARGITTAI ISTVÁN: Teller Ede – A szabadság bajnoka vagy háborús uszító? - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 3. 263-271.

   120)  [HATVANNYOLCASOK] ’68-asok keleten és nyugaton [A Társadalomtudományi Társaság vitáján a Trafóban. 2006. szeptember 29-én elhangzott beszélgetés rövidített és szerkesztett változata] - Résztvevők: Bojtár Endre, Csordás Gábor, Rajk László, Szilágyi Ákos, Tamás Gáspár Miklós – bevezető Karádi Éva – MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 71. 2008. tél 75-79.

   121)  HÁZAS NIKOLETTA: Közelről távolra és közelre: Személyes és társadalmi narratívák Cindy Sherman és Sophie Calle konceptuális fotográfiáiban [A „vizuális azonosság”, a „narratív azonosság” kérdésköre és konzekvenciái – Barthes, Flusser, Gadamer et al.] - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 69. 2008. nyár 25-27.

   122)  HEIDL GYÖRGY: Bizalom [A bibliai pisztisz szó theocentrikus és a klasszikus római fides fordítás antropocentrikus jelentéstartalma, s a fogalom eszmetörténete] - VIGILIA 73. 2008. 12. 905-908.

   123)  HEISZLER VILMOS: A perifériák liberalizmusa - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 1. 25-28.

   124)  HELL JUDIT: Az Antigoné-paradigma A szellem fenomenológiájában [Hegel véleménye a nők társadalmi szerepéről] - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 5. 9-13.

   125)  HELLER ÁGNES: Nyelvjáték és beszédcselekvés Hegel A szellem fenomenológiájában - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 3-4. 67-73.

   126)  HÉRA GÁBOR: Magyar Agora – 2005. Deliberatív közvélemény-kutatás a romák és a nem romák viszonyáról – (Budapest: ELTE Társadalomtudományi Kar=TáTk, 2007.) [Szegénység, diszkrimináció és szegregáció] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 5. 649-651.

   127)  HIDEG ÉVANOVÁKY ERZSÉBET: A jövőhöz való viszony és változása Magyarországon [Jövőkutatás és interaktív társadalom] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 9. 1125-1135.

   128)  HIMMER PÉTER: Hegel Fenomenológiája Lukács György gondolkodásában - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 6. 79-88.

   129)  HLAVAČKA, MILAN: A cseh liberalizmus: Észrevételek Otto Urban tanulmánya kapcsán - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 1. 47-52.

   130)  HOCKE, GUSTAV RENÉ: Énközpontúság: énanalízis, énkultusz az európai naplóírásban [„Egozentrische Ich-Analyse, Ich-Kult und Ich-Sein in der Existenz” in.: Das europäische Tagebuch – Wiesbaden: Limes Verlag, 1963. p.64-75 ] – ford. Schulcz Katalin – CAFÉ BÁBEL 41. NAPLÓ 2001. 3. 11-14.

   131)  HOLLÓKŐI LAJOS BÁLINT: A zene a hegeli eszme érzéki ragyogásában - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 3-4. 197-207.

   132)  HORVÁTH PÁL: A modern francia spiritualizmus forrásvidéke – Horváth Gizella Main de Biran: Egy filozófus életútja - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 2. 245-248.

   133)  HORVÁTH ZOLTÁN: Hatály vagy hatás? Az erkölcsi törvény általi maghatározottság két értelme [Kant a priori morálfilozófiájáról] - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 2. 71-90.

   134)  HORVÁTH ZSOLT, K.: A munkáskalokagathia pillanata: Költészet, társadalomkritika és munkáskultúra egysége: Justus Pál és a Munka-körCAFÉ BÁBEL 56-57. Munka – 2008. 141-153.

   135)  ILYASH GYÖRGY: Nyelvfilozófiai inspirációk és pszichológia - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 6. 63-78.

   136)  INFRANCA, ANTONINO: Munka és individuum Lukács gondolkodásában [Lukács György] – ford. Gángó Gábor - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 7-8. 135-143.

   137)  ITTZÉS JÁNOS: Hová lett a kutyahűség? Gondolatok bizalmi válságainkról és a megoldásról - VIGILIA 73. 2008. 12. 908-910.

   138)  JAKAB ATTILA: David Flusser Judaizmus a második templom korában: Qumrán és az apokalipszis – Recenzió – (ford. Pásztor Péter – Budapest: Múlt és Jövő, 2007. 312 p. Zsidó tanulmányok.) - VIGILIA 73. 2008. 11. 880.

   139)  JAKAB ATTILA: Elmélet és gyakorlat a korai szerzetességben: A Magyar Patrisztikai Társaság II. konferenciája az ókori kereszténységről [Tanulmányok többek között Órigenész, Lactantius és Szent Ágoston = Aurelius Augustinus szellemi örökségéről] – szerk. Baán István, Rihmer Zoltán – (Budapest: Szent István Társulat, 2007. - Studia Patrum 2.) - VIGILIA 73. 2008. 1. 75.

   140)  JAKAB ATTILA: Jerome Murphy-O’Connor Pál története – Recenzió - [A pogányság felé nyitás keresztény teológiája] – (ford. Liska Endre – Budapest: Európa, 2007.) - VIGILIA 73. 2008. 4. 318-319.

   141)  JAKAB ATTILA: Judaizmus és kereszténység – Recenzió – (Peter Tomson L’affaire Jésus et les Juifs - Traduit du néerlandais par Charles Franken (Lire la Bible) – Paris: Cerf, 2003. 183 p.) [Az „igazi”, a történeti Jézus személye] - MÉRLEG 44. 2008. 1-2.   237-239.

   142)  JAKAB ATTILA: Larry W. Hurtado Hogyan lett Jézus Istenné a földön? A Jézus-tisztelet történeti gyökerei - Recenzió – (ford. Bretz Annamária – Pannonhalma: Bencés Kiadó, 2008. - Napjaink Teológiája 9.) - VIGILIA 73. 2008. 8. 638-639.

   143)  JEANROND, WERNER G.: Az ígéretes, többértelmű szeretet [Teljes szövegű fordítás a párizsi Institut Catholique teológiai portáljáról – URL http://www.catho-theo.net/Love-enlightened - A szeretet kritikai-teológiai megközelítése] – ford. Mente Éva - MÉRLEG 44. 2008. 1-2. 49-77.

   144)  JÉKI LÁSZLÓ: Nanoetika? – Recenzió – (Roger Maynard Ethics of Nanotechnology or… Nanoethics?Europhysics News 2007. 38. 6-8.) - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 7. 891-892.

   145)  JOHN ÉVA: Az ezerszög kalandjai? Egy gyakori félreértés Kant szemléletfogalmával kapcsolatban - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 2. 15-26.

   146)  JÓKAY ISTVÁN: Teremtés vagy evolúció – Mi a megoldás? [Tudomány és Vallás(Teológia), valamint a kapocs, a Filozófia] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 12. 1447-1455.

   147)  JUHÁSZ BORBÁLA: A női munka [Történeti elemzés - állomásokkal] – CAFÉ BÁBEL 56-57. Munka – 2008. 85-96.

   148)  JULESZ MÁTÉ: Ökonómia és ökológia mint koercitív tényezők - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 1. 99-111.

   149)  JULESZ MÁTÉ: Top-down és bottom-up szabályozók a környezetvédelemben [Az adott terület intézményesült, intervenciós eszközöket és kvázi önszabályzást engedélyező formái és keretei] - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 5. 57-65.

   150)  KAHLER FRIGYES: A „fordulat” és az egyház(ak) – I. rész - A bolsevik ideológia - vallásról, erkölcsről, államról és jogról [A marxizmus-leninizmus nézetrendszerén alapuló irányzatot a szerző úgy elemzi, hogy megvizsgálja az ’elődöt’, a német filozófia materialista ágát is] – II. rész – Dekrisztianizáció Magyarországon [Az értelmiségi szindróma] - VIGILIA 73. 2008. 5. és 6. - 388-392. valamint 463-469.

   151)  KAMPIS GYÖRGY: Értelmetlen tervezettség – bevezető Csányi Vilmos Az „értelmes tervezettség” hiedelmének boncolgatása - [Az „új kreácionizmusként” emlegetett intelligent desing ID = értelmes tervezettség és a tudomány viszonya] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 12. 1422-1434.

   152)  KAPITÁNY ÁGNES – KAPITÁNY GÁBOR: A mi városunk [Valódiság és hipokrízis] - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 68. 2008. tavasz 28-29.

   153)  KARIKÓ SÁNDOR: A hegeli munkafogalom és továbbgondolásai - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 6. 89-100.

   154)  KARVALICS LÁSZLÓ, Z.: Az adatsilóktól a tudomány kontrollforradalmáig [Elemző és megismerő erő keresése a mennyiségi kihívásra] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 3.   352-363.

   155)  KELEMEN JÁNOS: Bevezetés A szellem fenomenológiájáról rendezett konferenciához [Hegel 1807 áprilisában megjelenő művéről van szó] - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 3-4. 5-8.

   156)  KELEMEN OGUZ: Pléh Csaba A pszichológia örök témái: Történeti bevezetés a pszichológiában – (Budapest: Typotex, 2008.) - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 10. 1290-1291.

   157)  KEMÉNY KATALIN: Így én őt és így ő engem [„metafizikai ihletettségű versek] - VIGILIA 73. 2008. 3. 192-195.

   158)  KERTÉSZ GERGELY: Evolúció, intelligens tervezés, evidencia - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 12. 1487-1499.

   159)  KERTÉSZ IMRE – GYÁNI GÁBOR – KÖVÉR GYÖRGY: A naplóírók történelme: Beszélgetés Kertész Imre íróval, Gyáni Gábor és Kövér György történésszel [Irodalom, reáltörténelem -életminták-gondolkodásminták] – kérdező: Várkonyi Benedek – CAFÉ BÁBEL 41. NAPLÓ 2001. 3. 29-43.

   160)  KERTÉSZ IMRE: Egy kiállítás képei [Elhangzott 2004. június 28-án Hamburgban, a Verbrechen der Wehrmacht: Dimensiones des Vernichtungskrieges 1941-1944 című kiállítás megnyitóján [Valóságteremtő erők: gyűlölet és szeretet] - VIGILIA 73. 2008. 9. 671-675. - http://www.vigilia.hu/archiv.html

   161)  KESSLER, HANS: Hol marad Isten, amikor teremtményei szenvednek? A természeti csapások és az Isten cselekvését firtató kérdés [Theologisch-praktische Quartalschrift 154. 2006. 3. pp. 264-277. – Teljes szövegű fordítás a szerkesztőségi bevezetés elhagyásával – Isten=Ősok = Teremtés és a természeti törvény] – ford. Koczó Pál – MÉRLEG 44. 2008. 1-2. 13-34.

   162)  KISS ENDRE: A szolga és a társadalom: Új szempontok a fiatal Marx Hegel-értelmezéséről - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 5. 15-26.

   163)  KISS LAJOS ANDRÁS: A szubjektum problémája Emmanuel Lévinas első főművében [A Teljesség és Végtelen: Tanulmány a külsőről -Totalité et infini - ford. Tarnay László - Pécs : Jelenkor, 1999. 263 p. – Dianoia című művére utal a tanulmány] - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 5. 89-98.

   164)  KISS SZEMÁN RÓBERT: Nyugat vagy Napkelet? Modernizmus és konzervativizmus a közép-európai irodalmakban - VIGILIA 73. 2008. 2. 82-87.

   165)  KISTÜTTŐSI GYULA: A mechanikus világkép társadalomformáló hatása – Recenzió – (Boros Gábor A mozgástörvényektől Isten értelmi szeretetéig – Budapest: Áron Kiadó, 2003.) - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 7. 894-899.

   166)  KLOPPER ERVIN: Egy evolucionista jezsuita: Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) - MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 51. 2007. 3-4. 203-276.

   167)  KOLOZSI ÁDÁM: Vallás és modernitás: Hétköznapiság és szakralitás a kulturális antropológiában - VIGILIA 73. 2008. 5. 331-339.

   168)  KOMORJAI LÁSZLÓ: Dedukció és intencionalitás [Descartes és Kant szemlélete] - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 2. 47-62.

   169)  KOPP MÁRIA: A Vigilia beszélgetése Kopp Máriával [Az interjú egy kutatást lezáró tanulmánykötet megjelenése előtt készült – Magyar lelkiállapot 2008 – Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban - Depresszió – Stressz – Értékek] – Kérdező Bodnár Dániel - VIGILIA 73. 2008. 8. 612-621. - http://www.vigilia.hu/archiv.html

   170)  KOVÁCS LÁSZLÓ: A reneszánsz fizikája – Betekintés és kitekintés [A harmónia születése] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 9. 1055-1064.

   171)  KOVÁCS TÍMEA, N.: Gagarin, Mecsek Áruház, „zseb-felhőkarcoló” [Szocialista város] - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 68. 2008. tavasz 35-36.

   172)  KÖHLER ÁGNES: A tapasztalat fogalmai, avagy: türelem és biztonság [A dolgozat egy készülőfélben lévő írás részlete, amely Hegel és a pszichoanalízis lehetséges kapcsolatát próbálja bemutatni] - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 5. 27-35.

   173)  KÖLLŐ JÁNOS: Munkapiaci botránykrónika [„Ez az írás rövid összefoglalása készülő könyvem gondolatmenetének – Iskolázatlan munkanélküliek a poszt-szocialista gazdaságban”) – CAFÉ BÁBEL 56-57. Munka – 2008. 63-74.

   174)  KRIZSÁN VIKTOR: Wittgenstein vs. Wittgenstein – Neumer  Katalin A lélek aspektusai – (Budapest: Gondolat, 2006. 239 p.) - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 5. 111-118.

   175)  KRUPP JÓZSEF: Szóba hozni a szóba hozhatatlant – Szilágyi Ákos halálbarokk – A semmi polgárosítása – Recenzió – (Budapest: Palatinus, 2007.) - VIGILIA 73. 2008. 5. 394-396.

   176)  KRUSZEWSKI, KAMIL: Kísértetváros [A kitelepítettek - beköltözők emlékezete] – ford. Weber Kata - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 68. 2008. tavasz 36-38.

   177)  KUCZI TIBOR: A taylorizmus és a sport – CAFÉ BÁBEL 56-57. Munka – 2008. 25-35.

   178)  KÜLLŐS IMOLA: Görög-Karády Veronika Éva gyermekei és az egyenlőtlenség eredete: Mesék, teremtéstörténetek, etnoszemiotikai elemzésekAfrika, Európa – (Budapest: L’Harmattan, 2006. 427 p. - Szóhagyomány) - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 3. 380-383.

   179)  LACKFI JÁNOS: Egy antikapitalista ellenvetései: Bizalomról és válságról - VIGILIA 73. 2008. 12. 910-914.

   180)  LAKATOS DÓRA: Indiai cigányok, avagy életre kelt európai „cigány mítoszok” Indiában [Vélekedések, előítéletek, félreértések – s eredet-legendák] - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 5. 37-48

   181)  LÁZÁR KOVÁCS ÁKOS: Az emlékezés fájdalma és veszélyei – Kuklay Antalnak [A politikum és fogalmai – politikai teológia - a probléma exponálása: Bencze György – megközelítések: Carl Schmith, Babtist Metz és a mesterek: Locke, Ernst Bloch…] - VIGILIA 73. 2008. 4. 307-311.

   182)  LÁZÁS KOVÁCS ÁKOS: Megnyilatkozás és fenntartás: Az egyház önértelmezése mint médiafeladat - VIGILIA 73. 2008. 9. 662-670.

   183)  LENDVAI L. FERENC: A történelemfilozófia alapvetése A szellem fenomenológiájában [Hegel] - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 3-4.     117-128.

   184)  LÉVAI IMRE: A globalizáció értelmezésének módszertani és elméleti kérdései [A modern világrendszer elemzésének útjai és módjai] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 7. 823-832.

   185)  LIBOR ANITA: Így készült a werkfilm – munkacím [Filmtipológia, metafilmek és definíciók] – CAFÉ BÁBEL 56-57. Munka – 2008. 155-161.

   186)  LIPPAI CECÍLIA: Alkalmazott filozófia kezdőknek és hal(n)dóknak – Recenzió – (Király V. István Halandóan lakozik szabadságában az ember – Pozsony: Kalligram, 2007. 311 p.) - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 6. 777-779.

   187)  LOBOCZKY JÁNOS: A hegeli dialektika és a „művészeti vallás” – Gadamer és HegelVILÁGOSSÁG 49. 2008. 5. 3-7.

   188)  LÖFLER IMRE: Elmélkedések [Kelet és Nyugat, Észak és Dél gondolkodásbéli különbözősége, konzekvenciákkal] – ford. Győrffy Iván – CAFÉ BÁBEL 41. NAPLÓ 2001. 3. 97-105.

   189)  LUDASSY MÁRIA: A forradalom szó kétfajta fogalmáról [Különös tekintettel Isaiah Berlin és Condorcet elemzéseire] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 8. 910-919.

   190)  MAGAS ISTVÁN: A globalizáció és hatásai: Globalizációértelmezések: „Áldás vagy átok?” - szerk. Csáki György és Farkas Péter – (Budapest: Napvilág, 2008. 376 p.) - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 11. 1411-1415.

   191)  MAGDA SÁNDORDINYA LÁSZLÓMAGDA RÓBERT: Innováció és kutatás-fejlesztés [A tudástársadalomra jellemző „fejlődési háromszög” – oktatás, kutatás, innováció – a modernizáció alapja] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 2.     192-203.

   192)  A MAGYAR képzett migráció a rendszerváltás óta: Kutatási gyorsjelentés / Írta: Csanády Márton Tamás, Kucsera Tamás Gergely, Kmetty Zoltán, Személyi László, Tarján Gergely [Agyak körfogása, agyelszívás] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 5. 603-616.

   193)  MAKAI PÉTER: A Szent nyomai előtt avagy az intézmény és a reflexió keresztútján [Az én és a másik distanciája] - VIGILIA 73. 2008. 5. 340-345.

   194)  MARKSCHIES, CHRISTOPH: Miért terjedt el a kereszténység az ókor végén? – (A fordítás „zur debatte” - Katholische Akademie in Bayern – 2006. 3. számában közölt előadás rövidített változata alapján készült) – ford. Ferencz Zsuzsanna - MÉRLEG 43. 2007. 4. 419-429.

   195)  MARNÓ DÁVID: A reprezentáció politikája: Hayden White utópikus realizmusa – CAFÉ BÁBEL 43-44. TÉNY 2003. 1-2.     23-36.

   196)  MAROSÁN GYÖRGY: A vallás evolúciós elmélete - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 5. 99-109.

   197)  MARÓTH MIKLÓS: Magyar elnök a nemzetközi akadémiai szövetség élén: Chikán Ágnes beszélgetése Maróth Miklóssal [Az Union Académique International = UAI-ról van szó, melynek filozófiája alapvető emberi értékek kérdéskörét veti föl] – Interjú - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 5. 617-620.

   198)  MÁRTON MIKLÓS: Érzéki bizonyosság és nem-fogalmi tartalom: A hegeli idealizmus mint konceptualizmus - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 3-4. 91-104.

   199)  MÁRTONFFY MARCELL: Lustiger bíboros és a függőleges vallás [Az Istennel való négyszemközti kapcsolat teológiája] – (Egy nekrológ recenziója – Jean-Louis Schlegel búcsúztatója az Esprit hasábjain jelent meg 2007. októberében - MÉRLEG 43. 2007. 3. 341-344.

   200)  MÁRTONFFY MARCELL: Tiltott értelem – Recenzió – (Karl-Heinz Menke írása Antonio Rosminiről – Rheinischer Merkur 2007. 46. november 15.) - MÉRLEG 44. 2008. 1-2. 209-211.

   201)  MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS: Bizalom [Durkheim – Ulrich Beck – Niklas Luhmann közelítése] - VIGILIA 73. 2008. 12. 914-916.

   202)  MÁTHÉ ANDREA: „…görbe vonalakon egyenesen” [Bizalom – kiszolgáltatottság – ráhagyatkozás] - VIGILIA 73. 2008. 12.
917-918.

   203)  MENDE BALÁZS GUSZTÁV: Archeogenetika s a honfoglalás kor népességtörténete: Új módszer – régi problémák [Magyar őstörténet és történeti antropológia] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 10. 1188-1198.

   204)  MESTER BÉLA: Demeter M. Attila Republikanizmus, nacionalizmus, nemzeti kisebbségek – (Kolozsvár: Pro Philosophia, 2005. Műhely XII.) - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 3. 375-377.

   205)  MÉSZÁROS ERNŐ: Az élet keletkezése az őslégkör összetétele és az éghajlat tükrében [Elképzelések, kezdeti bioszféra, őslégkör, az ember kialakulásának feltételei] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 6. 656-662.

   206)  METZ, BAPTIST JOHANN: „Auschwitz után” [E konkrét sokk és az elfelejtett zsidó szellem a keresztény önazonosságban] – ford. Görföl Tibor - VIGILIA 73. 2008. 9. 699-704.

   207)  MEYER, INSA: Monoteizmus, kereszténység és erőszak: A kereszténység mint a vallási erőszak felszámolásának paradigmája [Evangelische Theologie 67. 2007. 4. pp. 263-275.] – ford. Varga Judit és Mártonffy Marcell - MÉRLEG 44. 2008. 1-2. 89-108.

   208)  MEZEI BALÁZS: A bizalomról - VIGILIA 73. 2008. 12. 918-921.

   209)  MITTELHOLCZ IVÁN: A tiszta értelmi fogalmak kontingenciájáról - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 2. 27-31.

   210)  MOLNÁR CSILLA: Genealógia és multietnikus identitás [Ursprung(Eredet) és Herkunft(Származás) oppozíciója] - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 5. 49-55.

   211)  MOLNÁR CSILLA: Női, férfi az esztétikáról való beszédben és tapasztalatban - MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 51. 2007. 3-4. 341-354.

   212)  MOLNÁR KRISTÓF: A kimondott és a kimondatlan – Recenzió – (Sutyák Tibor A Freud-elv – A pszichoanalízis mint lélekfilozófia – Pozsony: Kalligram, 2008. 196 p. – Memento könyvek 4.) - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 7-8. 191-196.

   213)  MONTAIGNE, MICHAEL de: A húságról [A fordító – Ádám Péter – Pierre Villey-féle kiadás szövegét követi – Montaigne Essais I-III. – 3e edition corrigée – Paris: Presses Univeritaires de France – coll. Quadrige, 1999.] – CAFÉ BÁBEL 41. NAPLÓ 2001. 3. 3-8.

   214)  NAGY JÓZSEF: Vittorio Alfieri politikai filozófiája – Recenzió – (Madarász Imre Vittorio Alfieri életműve: Felvilágosodás és risorgimento, klasszicizmus és romantika között – Budapest: Hungarovox, 2004. – 517 p.) - MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 51. 2007. 3-4. 463-473.

   215)  NASZLADY ATTILA: A vezetők felelőssége - VIGILIA 73. 2008. 7. 490-496.

   216)  NEMES CSABA: Az orvoslás és a test újjászületése a reneszánsz korában [Humanizmus a kutatások szemszögéből – interdiszciplináris, sőt multidiszciplináris tevékenyég] – bev. Szabados László - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 9. 1038-

   217)  NEMESHEGYI PÉTER: Emlékezet és kiengesztelődés [Bosszú vagy megbocsátás] - VIGILIA 73. 2008. 8. 628-631. - http://www.vigilia.hu/archiv.html

   218)  NEMESHEGYI PÉTER: Pál apostol tanácsa a bizalomról - VIGILIA 73. 2008. 12. 921-923.

   219)  O’MALLEY, JOHN W.: Történt-e valami egyáltalán? A II. Vatikáni Zsinat értelmezéséhez (Theological Studies 67. 2006. március 1. 3-33.) – ford. Mente Éva - MÉRLEG 43. 2007. 4. 367-400.

   220)  OLAY CSABA: Hegel és Gadamer - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 3-4. 173-183.

   221)  ORMOS MÁRIA: Szellemirtás Európában [Az értelmiség sorsa Magyarországon, a Szovjetunióban és Németországban az 1920-as évek vége és az 1940-es évek között] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 3. 272-280.

   222)  PÁLHEGYI FERENC: A Vigilia beszélgetése Pálhegyi Ferenccel [Kapcsolati zavarok – erkölcs – filia és agapé – Kérdező: Bodnár Dániel - VIGILIA 73. 2008. 4. 296-304.

   223)  PÁSZTOR EMIL: Koponyaábrázolás a művészetben [Hinduizmus, mint életforma, életfilozófia, a koponya Síva főisten attribútumaként jelenik meg a hindu univerzumban] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 1. 53-63.

   224)  PERECZ LÁSZLÓ: Antifilozófikus bujdosó: Prohászka Lajos és a „nemzeti filozófia” – VILÁGOSSÁG 49. 2008. 1. 3-13.

   225)  PERECZ LÁSZLÓ: Mester Béla Magyar philosophia – Recenzió – (A szenvedelmes dinnyésztől a lázadó Ikaroszig – Kolozsvár – Szeged: Pro Philosophia, 2006. 323 p. - A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai IX.) [A 19. századi magyar politikafilozófia áttekintése] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 1. 124-127.

   226)  PERECZ LÁSZLÓ: Rathmann János Történetiség a német felvilágosodásban Mendelsson jelentősége [Moses Mendelsson] - Budapest: Logos Kiadó, 2007. 171 p. - Historia – Diaspora VIII.) - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 9. 1159-1162.

   227)  PETŐFI JÁNOS: Az MTA új külső tagjainak bemutatása [A Magyar Tudomány kérdései Petőfi János nyelvfilozófushoz] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 6. 764-765.

   228)  POGONYI SZABOLCS: A hegeliánus Rawls [Hegel, Kant politikai filozófiája és a modern igazságelméletek] - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 3-4. 129-136.

   229)  POLAKOVA, SYLVA: A szabadság mint melléktermék - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 68. 2008. tavasz 42-43.

   230)  POLASKY, JANET: Forradalom és liberalizmus – ford. Kiss Anna, a fordítást átdolg. Dénes Iván Zoltán - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 1. 17-21.

   231)  POMOGÁTS BÉLA: Értékek védelmében: Az emigráció küldetéséről - VIGILIA 73. 2008. 6. 433-440.

   232)  POMOGÁTS BÉLA: Fortélyos félelem vagy ősbizalom - VIGILIA 73. 2008. 12. 924-926.

   233)  POTTMEYER, HERMANN J.: A pápai primátus az I. Vatikánumtól XVI. Benedekig [Szándékok, dogmák és értelmezések] – ford. Török Csaba - VIGILIA 73. 2008. 3. 171-182.

   234)  PRITZ PÁL: Magyarország, Románia és a nemzetiségi kérdés – Recenzió – (Földes György Magyarország, Románia és a nemzetiségi kérdés 1956-1989 – Budapest: Napvilág Kiadó, 2007. 562 p.) - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 9. 1026-1030.

   235)  RASKÓ ISTVÁN: A DNS mint régészeti lelet [Őstörténet, öröklődés, időmélységi és genetikai vizsgáltok] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 10. 1199-1203.

   236)  RESS IMRE: A horvát liberalizmus irányzatai különös tekintettel a hungaroszláv nemesi liberalizmusra - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 1. 35-46.

   237)  RICOEUR, PAUL: Megnevezni Istent – ford. Bende József – CAFÉ BÁBEL 42. Név - 2001. 4. 73-84.

   238)  RÓNAY LÁSZLÓ: Szemle hónapról hónapra - Recenzió – (Marcus Fabius Quintilianus Szónoklattan [Institutio oratoria] – szerkesztette, bevezető tanulmány és fordítás Adamik Tamás et al. – Pozsony: Kalligram, 2008. 859 p.) - VIGILIA 73. 2008. 7.
555-556.

   239)  ROSALDO, RENATO: Az objektivizmus után – ford. Vályi Gábor - CAFÉBÁBEL 43-44. TÉNY 2003. 1-2. 73-85.

   240)  ROSTA ISTVÁN: A tudomány történetéből: Világproblémák, globalizáció: A Római Klub három jubileuma 2008-ban - [Aurelio Peccei] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 12. 1516-1521.

   241)  RÓZSA ERZSÉBET: A Berlin-Brandenburgi Tudományos Akadémia interdiszciplináris humánprojektje [Az MTA és a BBAW együttműködési egyezményének perspektívái és a felelősségprobléma visszavétele a tudományba] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 3. 343-351.

   242)  RÓZSA ERZSÉBET: Praktikus individualitás a tudat és a szellem perspektíváiban Hegel A szellem fenomenológiája című művében - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 3-4. 105-116.

   243)  SÁRDY PÉTER: Jézus a nyugati filozófiában és a Koránban – Recenzió – (Jesus bei den Philosophen: Blicke von außen bei Kant, Hegel, Nietzsche, Camus, Bloch und anderen – szerk. Ulrich Sonderfeld - Berlin: LIT Verlag, 2006. 168 p.) – (Mehdi Bazargan Und Jesus ist sein Prophet: Der Koran und die Christen – München: Verlag C. H. Beck, 2006. 108 p.) - MÉRLEG 43. 2007. 3. 353-354.

   244)  SÁRDY PÉTER: Monoteizmus és tolerancia – Recenzió – (Friedrich Wilhelm Graf Moses Vermächtnis: Über göttliche und menschliche Gesetze – München: Verlag C. H. Beck, 2006. 100 p.) – (Walter Kirchschläger Aktuelle Fragen an die „Vier Evangelisten” – Klagenfurt/Wien: Verlag Hermagoras, 2006 278 p.) - MÉRLEG 43. 2007. 3. 355-356.

   245)  SÁRKÁNY PÉTER: Zsok Otto A Jó és Rossz emberről – Recenzió – (Zsók Ottó Az orvosfilozófus Viktor Emil Frankl  - 1905-1997: Szellemi arckép – ford. Bruncsák István – (Budapest: Tarsoly Kiadó, 2005. 256 p.) – [Hivatkozások: Viktor Frankl orvos-filozófusra és Joseph Anton Schneiderfranken/Bő Yin Râ „életmesterre”] - VIGILIA 73. 2008. 10. 798.

   246)  SARTRE, JEAN-PAUL: Naplójegyzetek a „furcsa háború” idejéből – ford. Ádám Péter – CAFÉ BÁBEL 41. NAPLÓ 2001. 3. 61-70.

   247)  SCHILLER RÓBERT: A kémia születése a kételkedés szelleméből [Boyle, Gassendi, Montaigne – atomelmélet és szkepszis] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 9. 1085-1094.

   248)  SCHLÖGEL, KARL: Európa szigetcsoport - [Hidegháború után, megújulás felé] – ford. Karádi Éva – MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 68. 2008. tavasz 3-8.

   249)  SCHMAL DÁNIEL: Az érzékelés „nyelve” a XVII. században [Descartes - Leibniz és Spinoza] – MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 51. 2007. 1-2. 1-19.

   250)  SEBŐK MELINDA: Rónay György és Pilinszky János halálos csöndje [A hallgatás formái és esztétikája, valamint az objektív költészet természete] - VIGILIA 73. 2008. 4. 287-294.

   251)  SENNET, RiCHARD: Rejtett osztálysérelmek - [Részlet Richard Sennet és Jonathan Cobb The Hidden Injuries of Class – New York: Vintage Books, 1972. 46-50. p. – művéből] – ford. Dósa Mariann – CAFÉ BÁBEL 56-57. Munka – 2008. 101-107.

   252)  SENNET, RiCHARD: Sodródás [Részlet a szerző The Corrosion of Character: The Personal Consequences of Work in the New Capitalism – New York - London: W. W. Norton & Company, 1998. 15-19. és 64-75. p. - művéből] – ford. Dósa Mariann – CAFÉ BÁBEL 56-57. Munka – 2008. 99-108.

   253)  SIEBEL, WOLFGANG: Elvesztegettük a zsinatot? [A müncheni Bayerischer Presseklubban 2008. január 23-án megtartott előadás szerkesztett és teljes szövegű fordítása - Egyházreform - visszavételek és hiányosságok] –ford. Bakonyi Zsigmond - MÉRLEG 44. 2008. 1-2. 78-88.

   254)  SKRABSKI ÁRPÁD – KOPP MÁRIA: A bizalom mint a társadalmi tőke központi jellemzője [A téma meghatározása, megközelítési módjai, s a képviselők: Robert Schumann, Kahneman, Fukuyama, Durkheim, Max Weber, Coleman, Bourdieu, Tocqueville, Putnam, nálunk Andorka Rudolf] - VIGILIA 73. 2008. 10. 722-730.

   255)  SZABADOS LÁSZLÓ: Ha jövő, akkor világűr [Adalékok az ember és a kozmosz kapcsolatához] – Recenzió – (Almár IvánGalántai Zoltán Ha jövő, akkor világűr – Budapest: Typotex, 2007.) - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 2. 238-239.

   256)  SZABÓ CSABA: A diktatúrák iskolapolitikája [A szovjet bolsevik, a német nemzetiszocialista, valamint az olasz fasiszta ideológia pedagógiai, és oktatáspolitikai reform-elképzelései, s a megvalósítási kísérletek] - VIGILIA 73. 2008. 11. 802-812.

   257)  SZABÓ FERENC: A rossz a világban és a jó Isten tagadása – Recenzió egy tanulmánykötetről és néhány könyvről - (Bricoler la mémoire: La théologie et les acts face au déclin de la tradition – szerk. M Koopman-Thurlings és R. Van den Brandt – Paris: Cerf, 2007. 327. p. – Arnaud Corbic Camus et l’homme sans Dieu – Paris: Cerf, 2007. pp 248 – Jean-Luc Blaquart Conversation sur la mal avec Christophone Hennig – Paris: Cerf, 2007. 103 p. – Jean-Michel Maldamé Création et Providence: Bible, science et philosophie – Paris. Cerf, 2006. pp. 226) - MÉRLEG 44. 2008. 1-2. 229-233.

   258)  SZABÓ FERENC: Isten a történelemben: Joseph Moingt a szentháromságról és a megtestesülésről – Recenzió – (Dieu qui vient à l’homme – II/1. De l’apparition à la naissance de Dieu – Apparation – Paris: Cerf, 2005. pp. 468 – II/2. De l’apparition à la naissance de Dieu – Naissance – Paris: Cerf, 2007. pp.1206) [Moingt narratív krisztológiája] - MÉRLEG 44. 2008. 1-2. 192-208.

   259)  SZABÓ PÉTER GÁBOR: A reneszánsz matematika egyik legszebb eredménye [A bizonyító és „tiszta” – elméleti tudomány fejlődéstörténetének alakulása] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 9. 1065-1074.

   260)  SZABÓ TIBOR: A Dante-kódex hasonmás kiadásáról - Recenzió – (Dante Alighieri Commedia: Biblioteca Universitaria di Budapest: Codex Italicus I. – szerk. Gian Paulo Marchi és Pál József – Verona: Szegedi Tudományegyetem – Università degli Studi di Verona, 2006.) - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 2. 243-245.

   261)  SZALAI MIKLÓS: A panda hüvelykujja és a közömbös tervező [Az értelmes tervezettség elmélete, röviden ID (intelligent desing) - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 12. 1456-1467.

   262)  SZEGEDI NÓRA: A reflektáló ítélőerő előzményei és szerepe a kanti tapasztalatelméletben - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 2. 33-46.

   263)  SZEILER ZSOLT: A gondolkodás gondozása – Sárkány Péter Filozófiai lélekgondozás – Fenomenológia – egzisztenciaanalitikus logopédia – filozófiai praxis – (Budapest: Jel Kiadó, 2008. ? p.) [Logoterápia és segítőhivatások] - VIGILIA 73. 2008. 10. 796-798.

   264)  SZÉKELY JÁNOS: „Te vagy-e a messiás, az áldott fia (MK 14. 61)?” Miért hiszünk az élő Istenben, aki a történelem lapjaira ír? [A szerző egy a The Times-ban megjelent Vermes Géza írásra utal az adott tanulmányában, ugyanakkor egy előadásra hivatkozik, amely ugyanitt jelent meg a 292-300. oldalon] - MÉRLEG 43. 2007. 3. 301-313.

   265)  SZEKERES ANDRÁS MÁRK: Értelem és Történelem – Recenzió – (szerk. Binzberger Viktor, Fehér Márta, Zemplén Gábor – Budapest: L”Harmattan Kiadó, 2006. 245 p.) - Az MTA új külső tagjainak bemutatása [A Magyar Tudomány kérdései] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 6. 774-777.

   266)  KISS CSILLA: Semprún és Villepin az európai emberről – Recenzió [Jorge Semprún spanyol író és Dominique de Villepin francia politikus közös könyve Európáról - L’Homme européen – Paris: Plon, 2005.] - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 71. 2008. tél 70-72.

   267)  KOVÁCS TÍMEA, N.: A primitív: a megtalált és kitalált idegen [A természetes, a kultúrember és az európai gondolkodás]  - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 71. 2008. tél 41-43.

   268)  KOVÁCS TÍMEA, N.: Gagarin, Mecsek Áruház, „zseb-felhőkarcoló” [Szocialista város] - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 68. 2008. tavasz 35-36.

   269)  KRUSZEWSKI, KAMIL: Kísértetváros [A kitelepítettek - beköltözők emlékezete] – ford. Weber Kata - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 68. 2008. tavasz 36-38.

   270)  LIEHM, ANTONĺN J.: Egy prágai ’68-as enciklopédista lapalapító: Antonín J. Liehmmel Roman Schmidt beszélget [A cseh származású filmesztéta beszél az enciklopédistákról, Marxról és Liehm nagymanájáról, s egy nemzetközi folyóirat alapeszméjéről] – ford. Karádi Éva - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 71. 2008. tél 68-69.

   271)  LIPNICKA, Maria: Varsói tangó [Erosz magyarázatok és tánc-filozófia] - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 68. 2008. tavasz 43-45.

   272)  LOURENÇO, Edoardo: Két századvég [A portugál filozófus elemzése a 19. és a 20. fin de siècle-ről] – ford. Szelényi Zsolt - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 70. 2008. ősz 54-56.

   273)  MBEMBE, ACHILLE: Mi az a posztkolonializmus? [Esprit-beszélgetés a kameruni születésű francia történésszel és politológussal a posztkoloniális gondolkodói irányzatról] – ford. Mihancsik Zsófia - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 71. 2008. tél 57-60.

   274)  NAGY EDINA: „Van, aki forrón szereti” [Utalás Didi-Hubermann Etika és esztétika – a kép ég című 2005-ös írására – in: Icobic Worlds: Neue Bildwelten und Wissensräume – szerk. Christa Maar, Hubert Burda – Köln: DuMont, 2006. 286-311.] - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 69. 2008. nyár 22-24.

   275)  PATOČKA, JAKUB – RUPNIK, JACQUES – SMOLAR, ALEKSANDER: A másik ’68 Prágából és Varsóból nézve [A beszélgetés helyszíne Párizs, 2008. március 31. „Club Grande Europe” – Témája a szocializmus - demokrácia kérdésköre, az események és a Kundera - Havel - vita értelmezése] – ford. Mihancsik Zsófia - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 70. 2008. ősz 35-38.

   276)  PETERNÁK MIKLÓS: A kép hatalma – a hatalom képe [Vilém Flusser – valamint a hatalmon lévő kép filozófiai muníciói 2001. szeptember 11. után] - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 69. 2008. nyár 18-20.

   277)  PHILLIPS, ARTHUR: Az esszéista és a regényíró Kundera – ford. M. Nagy Miklós - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 70. 2008. ősz 31-34.

   278)  POLAKOVA, SYLVA: A szabadság mint melléktermék - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 68. 2008. tavasz 42-43.

   279)  SCHLÖGEL, KARL: Európa szigetcsoport - [Hidegháború után, megújulás felé] – ford. Karádi Éva – MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 68. 2008. tavasz 3-8.

   280)  SPIVAK, GAYATRI CHAKRAVORTY: Észrevétlen ellenállás: Can the Subaltern Speak? – Gayatri Chakravorty Spivakkal Suzana Milevska beszélget [Indiai irodalomtudós, a Columbia egyetem tanára, a posztkoloniális elmélet egyik teoretikusa a 2008. szeptemberi pécsi Derrida-konferencia díszvendége volt] – ford. Fenyvesi Kristóf - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 71. 2008. tél 63-64.

   281)  SUOLAGES, FRANÇOIS: A testfényképezés politikuma [A fotózás, mint politikai praxis és a fotográfiák kettős „egyidejűsége”] – ford. Mihancsik Zsófia - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 69. 2008. nyár 8-11.

   282)  SZEMERÉDI ENDRE: A kombinatorika és a séta mestere – Interjú – Bán László beszélgetése Szemerédi Endre matematikussal - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 6. 753-760.

   283)  SZENTMÁRTONI MIHÁLY: Megbocsátás és kiengesztelődés: Lélektani és teológiai megfontolások [Valósága és mítoszai, folyamatelemzés, szintek és határok] - VIGILIA 73. 2008. 7. 542-547.

   284)  SZENTMÁRTONI MIHÁLY: Szabad akarat és agykutatás – Recenziók – (Freier Wille – frommer Wunsch: Gehirn und Willensfreiheit – szerk. Helmut Fink, Rainer Rosenzweig – Paderborn: Mentis Verlag, 2006. 259 p. – Die Freiheit des Denkens – szerk. Konrad Paul Liessmann – Wien: Paul Zsolnay Verlag, 2007. 345 p. – Robert Kane A Contemporary Introduction to Free Will – New York – Oxford: Oxford University Press, 2005. 196 p. – Bettina Walde Willensfreiheit und Hirnforschung: Das Freiheitsmodell des epistemischen Libertarismus – Paderborn: Mentis Verlag, 2006. 228 p. – Freiheit in Philosophischer, neurowissenschaftlicher und psychotherapeutischer Perspektive – szerk. Emmanuel J. Bauer - München: Wilhelm Fink Verlag, 2007. 262 p. – Das Lieb-Seele-Problem: Antwortversuche aus medizinisch-naturwissenschaftlicher, philosophischer und theologischer Sicht – München: Wilhelm Fink Verlag, 2006. 274 p. – Hat der Mensch einen freien Willen? – szerk. Uwe von der Heiden, Helmut Schneider – Stuttgart: Reclam, 2007. 343 p.) - MÉRLEG 43. 2007. 4. 475-479.

   285)  SZILÁGYI JÓZSEFJÓZSA JÁNOS: Klímaváltozás és a víz körforgása [A párolgás paradoxonja, s az ún. komplementáris hipotézisek] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 6. 698-703.

   286)  SZÍVÓS MIHÁLY: Az első ás második fenomenológia közötti kapcsolatról és a hegeli logika gyökereiről [Utalás Hegel A szellem fenomenológiája=Fenomenológia - 1807 és a Kisfenomenológia vagy Második fenomenológiaA filozófiai tudományok enciklopédiájának A szellem filozófiája könyvének egy harminc oldalt kitevő szövegrészletére -, s e két mű összefüggéseire és különbözőségeire] - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 3-4. 83-90.

   287)  SZÍVÓS MIHÁLY: Kutatási idő és hatékonyság – [Hazai kutatók mélyinterjúinak elemzése, a kutatói munka státuszának megváltozása a tudományok területén] - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 1. 57-78.

   288)  SZOMBATH ATTILA: Weissmahr Béla Die Wirklichkeit des Geistes - [Eine philosophische Hinführung – Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2006.] művéről – MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 51. 2007. 1-2. 189-200. valamint - MÉRLEG 43. 2007. 4. 458-467. - Az írás forrása: [„Szétosztott teljesség: A hetvenöt éves Boór János köszöntése” – szerk. Mártonffy Marcell és Petrás Éva – Budapest: Hét Hárs – Mérleg Kiadó, 2007. 189-197. p.]

   289)  TAKÁCS ZSUZSA: Jaj a győztesnek! [Esszé - A bűn természete és a vezeklési módok] - VIGILIA 73. 2008. 10. 744-748.

   290)  TAMÁS DÉNES: Egy új határozatlansági reláció [„… hogyha körülhatároljuk helyünket, elveszítjük sebességünket…”] - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 68. 2008. tavasz 29-30. 29

   291)  TAMISIER, MARC: Fotográfiai testek, politikai testek [A művek esztétikai önazonossága - és politikai megközelítésének új módszere] – ford. Ádám Anikó - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 69. 2008. nyár 5-8.

   292)  TASI ISTVÁN: Tudomány a bíróságon [Tudományfilozófia és evolucionizmus – egyszerűsíthetetlen összetettség] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 12. 1435-1446.

   293)  TENGELYI LÁSZLÓ: Fenomenológia mint első filozófia [Hegel, Schelling, Husserl és a szellem kibontakozása] - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 2. 49-59.

   294)  TIBORI TÍMEA: S. Nagy Katalin Mű – művészet – befogadás – Recenzió – (Budapest: Gondolat, 2007. 140 p.) - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 11. 1408-1410.

   295)  TODOROV, TZVETAN: A politikai szenvedélyek térképe [A bolgár származású francia filozófus jelen írása először a német Lettre idei 20 éves jubileumi különszámában jelent meg először] – ford. Karádi Éva - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 70. 2008. ősz 76-78.

   296)  TÓFALVY TAMÁS: Mikor van egy közép-európai város? - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 68. 2008. tavasz 38-39.

   297)  TOLAND, JOHN: Levelek Szerénához [A filozófus Sophie Charlotte királynéhoz írt levelei közül az elsőt – Az előítéletek eredete és ereje - találjuk, egy spinozistákhoz címzett előszó kíséretében] - ford. Vassányi Miklós - bevezető és a fordítást az eredetivel összevetette Boros Gábor – VILÁGOSSÁG 49. 2008. 6. 3-23.

   298)  TOMÁŠ, RADOSLAV: A város mint konzerv – ford. G. Kovács László - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 68. 2008. tavasz 40-41.

   299)  TORONYI ZSUZSANNA: Hiddur micva - mint zsidó identitás: Naményi Ernő emlékezete [A Szép-ség parancsa] – CAFÉ BÁBEL 56-57. Munka – 2008. 131-138.

   300)  TÓTH I. JÁNOS: Az externália új dimenziói [A gazdaság, környezet, társadalom viszonyában, a külső gazdasági hatás fogalma és formái: jelentős és diffúz externália] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 5. 593-602.

   301)  TÓTH IMRE: A szubjektum és szabadsága: Deus fons veritatis [A matematikai igazság ontikus alapjai - Iride: Filosofia e discussione pubblica 2004. szeptember-december 43. 491-544. p.] – Interjú – kérdező: Gaspare Polizzi – ford. és szerk. Várdy Péter - MÉRLEG 44. 2008. 1-2. 122-150.

   302)  TRACK, JOACHIM: A nemzet – keresztény távlatban - ford. Mártonffy Marcell [Identität im Wandel in Kirche und Gesellschaft: Richard Reiss zum 60. Geburtstag – Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1998. 65-76 p.] – ford. Mártonffy Marcell - MÉRLEG 44. 2008. 1-2. 35-48.

   303)  TRENCSÉNYI BALÁZS: Nemzeti liberalizmus – ideológiai hagyomány és elméleti érvényesség – Bevezető - [a  kötetbe is, amely a 2006. szeptember 19-20-án a Magyar Tudományos Akadémián tartott konferencia előadásainak szerkesztett változata s ebből fordítások készültek jelen folyóiratba] – (Liberty and the Search for Identity: Liberal Nationalisms and the Legacy of Empires – ed. Dénes Iván Zoltán – Budapest – New York: CEU Press, 2006.) - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 1. 2-4.

   304)  TURÁN TAMÁS: Kép-diéta: Az ikonofóbia történetéről a rabbinikus hagyományban [A képi kifejezésmód hermeneutikája és antiesztétikája. Ez az írás összefoglaló fejezete egy készülő könyvnek] – CAFÉ BÁBEL 43-44. TÉNY 2003. 1-2. 7-17.

   305)  TURCHANY, GUYERŐS VILMOS: A személy, a régió és a föderalizmus: Megemlékezés Denis de Rougemont-ról - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 1. 87-98.

   306)  UGRAI JÁNOS: A „Debreceni Iskola” neveléstudomány-történeti vázlata – szerk. Brezsnyánszky László – (Budapest: Gondolat Kiadó, 2007. 424 p.) - Recenzió – [Műhelyek társadalomtörténeti megközelítése és összehasonlító recepciótörténet] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 7. 899-904.

   307)  ÚJVÁRI MÁRTA: A nyalábelmélet és a Leibniz-elv - MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 51. 2007. 3-4. 355-373.

   308)  ULLMANN TAMÁS: Affinitás, képzelőtehetség és természet [Kant trancendentális filozófiájának határfogalmai] - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 2. 91-102.

   309)  VAJDA MIHÁLY: A kontempláció öröme – CAFÉ BÁBEL 41. NAPLÓ 2001. 3. 53-58.

   310)  VAJDA RÓZA: Mobbing – a munkahelyek mumusa [Munkahelyi pszichoterror nálunk] – CAFÉ BÁBEL 56-57. Munka – 2008. 77-83.

   311)  VÁLYI GÁBOR: A kulturális leírás politikája – CAFÉ BÁBEL
43-44. TÉNY 2003. 1-2. 74-83.

   312)  VARGA LÁSZLÓ: Kiválóság és jellem: Szent-Györgyi Albert, az ember - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 7. 849-854.

   313)  VARGA PÉTER ANDRÁS: Husserl és a filozófiai megismerés kibontakozásának fenomenológiája: Egy fejezet a Hegel-recepció történetéből - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 3-4. 147-159.

   314)  VARGA PÉTER András: Mi a tárgy nem látott oldalának jelentősége? [A III. Fenomenológiai Szimpóziumon elhangzott előadás szerkesztett változata] - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 6.
49-61.

   315)  VARGA PÉTER: Analitikus filozófia és fenomenológia: A közös nem létező tárgy [RusselMeinongHusserl] - MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 51. 2007. 1-2. 21-74.

   316)  VARRÓ ATTILA: Móka és sokk: Áldokumentumok a tömegfilmben [Mozgóképi manipulálás, a manipulálhatóság és annak fajtái és fokozatai az elmúlt évtizedekben] – CAFÉ BÁBEL 43-44. TÉNY 2003. 1-2. 97-104.

   317)  VASADI PÉTER: Mindennapi – A hitről [Mindennapi filozófia] - VIGILIA 73. 2008. 3. 219-223.

   318)  VEDDA, MIGUEL: Lukács György és az esztétikum ontológiai megalapozása – ford. Gángó Gábor - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 7-8. 93-124.

   319)  VELIKY JÁNOS: Reformkor – A változások kora [A változás fogalma, rendje és elmélete] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 10. 1238-1254.

   320)  VERES MÁTÉ: A bölcs és a kozmosz: Egy tanulságos kudarc – Recenzió – (Gabriela Roxana Carone Plato’s Cosmology and its Ethical Dimensions – Cambridge: Cambridge University Press, 2005.) - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 6. 101-110.

   321)  VERMES GÉZA: A hit és a történelem Jézusa különböző: Vita Joseph Ratzingerrel [A vita tárgya XVI. Benedek pápa A Názáreti Jézus=Jesus von Nazareth - 1 rész – A Jordánban való megkeresztelkedéstől a színeváltozásig=Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung – Milano: Libreria editrice Vaticana – Città del Vaticano, 2007.] - ford. Rokay Zoltán - Budapest: Szent István Társulat, 2007. 339 [1] p. - című munkája – Jelen szerző vitacikke egy 2007. október 4-én elhangzott előadás szerkesztett szövege] - MÉRLEG 43. 2007. 3. 292-300.

   322)  VESZELKA ANDRÁS: A feltételes állítás ekvivalens értelmezése: hibás a feltételes állítás tradicionális absztrakciója? – VILÁGOSSÁG 49. 2008. 1. 15-22.

   323)  VESZTERGOMBI GYÖRGY: „Semmiből” is lehet valami [A (fizikai) vákuumról, melyben a világegyetem lényege van elrejtve] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 2. 204-214.

   324)  VETŐ MIKLÓS: A tapasztalat filozófiája – Recenzió - (Richard Schaeffer Erfahrung als Dialog mit der Wirklichkeit: Eine Untersuchung zur Logik der Erfahrung – Freiburg. Alber Verlag, 1995. 790 p.) [Az ismertető eredetileg franciául jelent meg az Archives de Philosophie 61. 1998. 528-529.] – ford. Vető Miklós - MÉRLEG 44. 2008. 1-2. 227-229.

   325)  VETŐ MIKLÓS: Az MTA új külső tagjainak bemutatása [A Magyar Tudomány kérdései a filozófiatörténészhez] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 6. 766-767.

   326)  VISKY ANDRÁS: A Vigilia beszélgetése Visky Andrással - VIGILIA 73. 2008. 10. 767-774.

   327)  VITA a nemzeti kánonról – Résztvevők: Szilágyi Ákos, Kálmán C. György, Bazsányi Sándor, Margócsy István Rákai Orsolya [A Társadalomtudományi Társaság 2008. április elsejei ülésén elhangzott vita rövidített és szerkesztett változata közös emlékezetünk tartalmáról és zsinórmértékéről] - MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 71. 2008. tél 5-10.

   328)  VÖRÖS ATTILAPÁLFY JÓZSEF: Gyors klímaváltozások evolúciós hatásai [Emberi tevékenység – előzmények, s jövőbeni következmények] - MAGYAR TUDOMÁNY 169. 2008. 6. 688-697.

   329)  WAHL, HERIBERT: Tétova önkiigazítás: A modern pszichoanalízis kérdései a teológiához [Hit – morál – antropológia] – ford. Varga Judit - MÉRLEG 44. 2008. 1-2. 109-121.

   330)  WANKE, JOACHIM: Keresztény értékek: A közvetíthetőség kérdése [A Friedrich Dessauer Értelmiségi Kör erfurti összejövetelén 2004. február 2-án elhangzott előadás szerkesztett szövege – [A keresztény etika propriuma] – ford. Viniczay Zsuzsanna – MÉRLEG 43. 2007. 3. 247-263. - URL – http://www.bistum-erfurt.de/seiten/731.htm

   331)  WEISS JÁNOS: Az „abszolút tudás” fogalma: Adalékok a Fenomenológia utolsó fejezetének értelmezéséhez [Hegel Phänomenologie des Geistes=A szellem fenomenológiája című műve egy részletének elemzése] - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 3-4. 37-48.

   332)  WEISS JÁNOS: Az út metaforája Kantnál - VILÁGOSSÁG 49. 2008. 2. 5-14.

   333)  WEIZSÄCKER, CARL FRIEDRICH von: A szép [Eredetileg egy 1975-ben elhangzott előadás teljes szövegű fordítása, amely nyomtatásban is megjelent Das Schöne címmel = Zeit und Wissen – München: Hanser Verlag, 1992. 409-420 p.] – bevezető: Michael Drieschner - ford. Balogh Vilmos Szilárd és Mártonffy Marcell - MÉRLEG 43. 2007. 3. 274-291.

   334)  WHITE, HAYDEN: Mire jó a múlt? Beszélgetés Hayden White történetfilozófussal – kérdező: Várkonyi Benedek – CAFÉ BÁBEL 43-44. TÉNY 2003. 1-2. 19-21.

   335)  ZENTAI VIOLETTA: Egy megtalált napló titkai: Illetlenség és őszinteség [Utalás az 1942-ben megtalált Bronislaw Malinowski naplóra, amelynek magyar nyelvű részletét az alant feltűntetett helyen - olvashatjuk, s arra a teoriára is rámutat, amelyet éppen ő állított az antropológiai kutatás középpontjába] – CAFÉ BÁBEL 41. NAPLÓ 2001. 3. 83-91.

   336)  ZLINSZKY JÁNOS: „Szent Erzsébetből hős szeretet árad!” A szociális magatartás példaképe [Alkotmányos mulasztásban] - VIGILIA 73. 2008. 3. 166-170.

   337)  ZSÓK OTTÓ: „Izgalmas tanulmányt közölt a „Mérleg” 2005/2. számában” – [Utalás Weissmarh Béla A világegyetem létrejötte: teremtés és fejlődés című előadására és Fehér Márta Korreferátumára – „Így lehet egy konvergencia-érvelést fölépíteni” és az „igazi filozófus” fő ismertetőjegye is megfogalmazódik] - MÉRLEG 43. 2007. 3. 357-360.

   338)  ZSÓK OTTÓ: Filozófia és terápia - Recenzió - (Wolfram Kurz Philosophie für helfende Berufe – Tübingen: Verlag Lebenskunst, 2005. 617 p.) - MÉRLEG 43. 2007. 4. 472-474.

 


[*] Összeállításunk tartalmaz olyan tételeket is, amelyek korábbi években jelentek meg, de valamilyen okból kimaradtak az előző szemlékből. A folyóirat-linkek legtöbbje egész jól működik, amelyik nem, vagy csak a legfrissebb számokat mutatja, ott átalakítás folyik, új honlap készül, új elérhetőségen dolgoznak. Azokon a helyeken egy kis türelemre van szükség. (Pintér Éva)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FOLYÓIRATSZEMLE II.

A magyar nyelvű filozófiai irodalom - Válogatás

2008

Átnézett folyóiratok:

 

BESZÉLŐ - http://beszelo.c3.hu/

BUKSZhttp://buksz.c3.hu

HOLMIhttp://www.holmi.org

JELENKOR http://www.jelenkor.net

KALLIGRAM - http://www.kalligram.sk

KRITIKA - http://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=321

MÚLT ÉS JÖVŐ http://www.multesjovo.hu/hu/default.asp

TISZATÁJ www.tiszataj.hu

VALÓSÁG www.valosagonline.hu

http://www.matarka.hu/sza  m_list.php?fsz=116

 

             Összeállította: Pintér Éva Irén főkönyvtáros

 

        1)        ÁCS PÁL: A mikrotörténelem határvidékén – (Sebők Marcell Humanista a határon: A késmárki Sebastian Ambrosius története 1554-1600 – (Budapest: L’Harmattan, 2007. 398 p. - Mikrotörténelem 1.) - BUKSZ 20. 2008. 2. nyár - 103-108.

        2)        ÁDÁM ZOLTÁN: Rövid bevezetés a Bozókiába – Recenzió - (Bozóki András Ars politica: Nemcsak egyféleképpen lehet látni a világot – Budapest: Jószöveg Műhely, 2007. 533 p.) - BESZÉLŐ 13. 2008. 9. - 53-56.

        3)        AGÁRDI PÉTER: Fejtő Ferenc 1909-2008: A „szép szó” írástudója - KRITIKA 37. 2008. 7-8. - 2-4.

        4)        ÁGH ATTILA: A pokoljárástól a tisztítótűzig: A 2008-as esztendő forgatókönyvei [Kiutak a politikai patthelyzetből] - KRITIKA 37. 2008. 2. - 2-5.

        5)        ÁGH ATTILA: Fordulat a kormányzati ciklusban – 1. Az első félidő esélyei – 2. Politikai menetrend a második félidőre - KRITIKA 37. 2008. 6. és 7-8. - 2-5. és - 46-49. - (A második félidő esélyei)

        6)        ANDRÁS SÁNDOR: 1956 – 1968 – 2008: Az 1956-os forradalom és a nyugati gondolkodók [A forradalom kérdéskör, s a névsor: Akik nem foglalkoztak az eseményekkel - Adorno, Heidegger. - Akik írtak róla, elemezték, vagy legalább gondolkoztak egy forradalom nélküli forradalmiságban - Hannah Arendt, Raymond Aron, Jean-Paul Sartre, Camus, Claude Lefort, Merleau-Ponty, Habermas, Guattari, Foucault, Deleuze, Derrida, Lyotard, valamint a megkerülhetetlenek Marx és Immanuel Kant] - KALLIGRAM 17. 2008. 7-8. - 107-120.

        7)        ANGYALOSI GERGELY: Borgos Anna Portrék a Másikról: Alkotónők és alkotótársak a múlt századelőn – (Budapest: Noran, 2007. 411 p.) [Elvi-elméleti általánosságok, az individuális „esetek” leírása, és e két szint összekapcsolása] - Recenzió - BUKSZ 20. 2008. 3. ősz - 289-292.

        8)        ANKERL GÉZA: A népek önrendelkezési jogának gyakorlásáról – Koszovó és Székelyföld - VALÓSÁG 51. 2008. 9. - 53-62.

        9)        ANKERL GÉZA: Írásterületek, kultúrkörök: az írásközösségek geopolitikája - VALÓSÁG 51. 2008. 12. - 1-30.

     10)     ANTAL LÁSZLÓ: Az organikus fejlődés jegyében: A rendszerváltás történelmi szemszögből és a mindennapokban – Recenzió – (Kornai János Szocializmus, kapitalizmus, demokrácia és rendszerváltás: Nyolc tanulmány – Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007. - 207 p.) - HOLMI 20. 2008. 2. - 288-291.

     11)     ANTÓK PÉTER: Kutrovátz Gábor – Láng Benedek – Zemplén Gábor A tudomány határai – (Budapest: Typotex, 2008. 376 p.) [Demarkációs vonal tudomány és „áltudomány” között – filozófiai, történeti és szociológiai megközelítés] - Recenzió - BUKSZ 20. 2008. 4. tél - 374-376.

     12)     BACSÓ BÉLA: Hans-Georg Gadamer Arisztotelész-olvasata [Egy 2007-ben rendezett miskolci konferencián elhangzott előadás írott változata] - JELENKOR 51. 2008. 9. - 958-964.

     13)     BALÁZS JUDIT: Új típusú ellenségkép – aszimmetrikus háború – az ellenség haszna - VALÓSÁG 51. 2008. 11. - 113-116.

     14)     BALOGH LÁSZLÓ LEVENTE: Virágcsokor és gyászjelentés helyett: Hannah Arendt Izrael állam alapításáról - HOLMI 20. 2008. 12. - 1594-1600.

     15)     BARÁTH KATALIN: Az írástudó magányossága: Megjegyzések Hajnal István írástörténeti munkáihoz [Az írásbeliség hatása a gondolkodásra: ismeretelméleti, társadalomfilozófiai és történetfilozófiai konzekvenciák] - BUKSZ 20. 2008. 2. nyár -
119-124.

     16)     BARITZ SAROLTA LAURA: Új bor a tömlőkbe? Önérdek, piac és profit az utilitarizmus és az erényetika tükrében - VALÓSÁG 51. 2008. 2. - 1-14.

     17)     BARTÓK IMRE: Az Orpheusz-motívum Paul Celannál - HOLMI 20. 2008. 4. - 489-501.

     18)     BARTÓK IMRE: Borges könyvtáráról [A fikcióról és a valóságról] - KALLIGRAM 17. 2008. 5. - 49-52.

     19)     BARTÓK IMRE: Ernst Bloch Az utópia szelleme – (ford. Mesterházi Miklós – Budapest: Gondolat – Palatinus, 2007. 500 p. - Gutenberg tér) – Recenzió - BUKSZ 20. 2008. 1. tavasz - 48-50.

     20)     BÁTORLIGETI MÁRIA: Az amnézia megjelenési formái az irodalomban – Recenzió – (Umberto Eco Loana királynő titokzatos tüze – Képes regény – ford. Barna Imre – Budapest: Európa, 2007 519 p.) - VALÓSÁG 51. 2008. 1. - 108-110.

     21)     BAZSÁNYI SÁNDOR: Agyleves, avagy Hegel vagy Novalis (esetleg Kierkegaard)? – Recenzió – (Bán Zoltán András két művéről, amelyek – Budapest: Scolar Kiadó - gondozásában jelentek meg - Susánka és Selyempina – 2007. - 112 p. - Hölgyszonáta – 2008. - 224 p.) - BESZÉLŐ 13. 2008. 9. - 120-125.

     22)     BAZSÁNYI SÁNDOR: Sivatagi atyafi – Recenzió – (Vajda Mihály Sisakrostélyhatás – Pozsony: Kalligram, 2007. - 384 p.) - BESZÉLŐ 13. 2008. 2. - 100-103.

     23)     BECZE SZABOLCS: [Két „könnyed” antropológiai mű recenziója] – Nigel Barley Egy zöldfülű antropológus kalandjai: Feljegyzések a sárkunyhóból – (ford. Varró Zsuzsa – Budapest: Typotex, 2006. - 215. p. - Szokatlan szempontok) – Thomas Hylland Eriksen Kis helyek – nagy témák: Bevezetés a szociálantropológiába – (ford. Karádi Éva, Varró Zsuzsa és a TÉK hallgatói – Budapest: Gondolat, 2006. - 431 p. - Társadalomtudományi könyvtár) - BUKSZ 20. 2008. 2. nyár - 163-167.

     24)     BÉKÉS MÁRTON Amerika konzervativizmusai: A három meghatározó irányzat [Részlet a szerző neokonzervativizmusról szóló eszmetörténeti elemzéséből – A kézirat címe: Neokonzervativizmus – egy kisiklott ellenforradalom] - VALÓSÁG 51. 2008. 1. - 25-39.

     25)     BERNÁTH ÁRPÁD: A demokrácia rövid mámora és a szocializmus tartós kiszikkadása: Heinrich Böll négy napja Prágában [A bársonyos forradalom 1968.] - TISZATÁJ 62. 2008. 10. - 13-18.

     26)     BIRKÁS ANTAL: A felsőbbség szükségszerűsége a „hatalomnélküliség” és a politikai millenarizmus ellenében [A politológus Luther és Kálvin gondolatainak elemzését nyújtja az adott témában] - VALÓSÁG 51. 2008. 12. - 43-48.

     27)     BLUMEN, ROBERT: Hayek a megtakarítás paradoxonáról – [Fordítás a következő URL-ről - http://www.mises.org/story/2804 - Az ismertetett írás eredeti szövege Hayek Prices and Production – New York: Augustus M. Kelley, 1967. - című reprint kiadású művének függelékében is olvasható, a többi forrást lásd a jegyzetekben] - VALÓSÁG 51. 2008. 4. - 124-128.

     28)     BODOR BÉLA: Az avantgárd irodalomelmélet szerepe a heveny coxarthrosis terápiájában: Havasréti József Alternatív regiszterek – (A kulturális ellenállás formái a magyar neoavantgárdban – Budapest: Typotex, 2006. 329 p. - Kommunikációkutatás) [Neo-avantgárd vagy aktuális avantgárd, egyáltalán az avantgárd kettős természetéről] - Recenzió - KRITIKA 37. 2008. 4. - 23-25.

     29)     BODOR BÉLA: Gödörhorizont – Recenzió – (Szilágyi Ákos Halálbarokk – Budapest: Palatinus, 2007 586 p.) - KRITIKA 37. 2008. 1. - 15-17.

     30)     BOGNÁR BULCSU: A paraszti perspektíva a két világháború között – Erdei Ferenc munkásságának tudásszociológiai összefüggései [Az úgynevezett „harmadik utas” társadalomfejlődés vizsgálata] - VALÓSÁG 51. 2008. 9. - 42-52.

     31)     BOGNÁR BULCSU: Erdei Ferenc szociológiája a két világháború közötti tudományos és közéleti diskurzus tükrében - VALÓSÁG 51. 2008. 12. - 78-88.

     32)     BOKODY PÉTER: Az arc előtt és után: Lévinas bölcseletének folytathatóságáról - HOLMI 20. 2008. 7. - 918-930.

     33)     BORGOS ANNA: Pszichológia és feminizmus: Hogyan alakította át a pszichológia elméleteit, kutatási kérdéseit és módszereit a társadalminem-kutatás - szerk. Kende Anna – Az angol nyelvű tanulmányokat fordította Sándor Bea – (Budapest: L’Harmattan, 2008. 313 p.) - Recenzió - BUKSZ 20. 2008. 4. tél - 377-379.

     34)     BOROS JÁNOS: Liberalizmus és kommunitarizmus [Igazságosság, méltányosság, a szegénység hatalma] – Recenzió – (Tallár Ferenc ...és...: struktúra és communitas - Bp.: L'Harmattan, 2006. - 158 p. - Dasein könyvek) - BUKSZ 20. 2008. 1. tavasz - 14-21.

     35)     BÖCSKEY BALÁZS: ’68 esztétizálása, avagy a modernitás nélküli emlékezet [Új filozófiai paradigma: szubjektum és az interperszonális valóság – a posztmodern kezdete] - KRITIKA 37. 2008. 10. - 36-39.

     36)     BUDA BÉLA: Erkölcsi helytállás a társadalomban – egy orvos példája - VALÓSÁG 51. 2008. 6. - 107-112.

     37)     CARLSON, JOHN D.: Isten hitetlensége és a miénk: Az emberi jogok kockázatai és lehetőségei vallási szempontból [Az írás a keresztény teológia perspektívájából keresi a választ: „Vajon hisz-e Isten az emberi jogokban?”] - BESZÉLŐ 13. 2008. 1. - 29-38.

     38)     CHMEL, RUDOLF: Giccs és oligarchiák – [Kundera és Havel vitáját, valamint Karel Kosík hozzászólását magyarul lásd ugyanitt 83-99. p.] – ford. Beke Zsolt - KALLIGRAM 17. 2008. 7-8. -
100-102.

     39)     CIEGER ANDRÁS: Takáts József Modern magyar politikai eszmetörténet – (Budapest: Osiris, 2007. - 148 p.) - Recenzió - BUKSZ 20. 2008. 1. tavasz - 54-57.

     40)     COLOMBANI, Antoine: Mi a szociáldemokrácia? [Eduard Bernstein - Sheri Berman - Fordítás a La République des Idées című lapból] - VALÓSÁG 51. 2008. 7. - 121-126.

     41)     CSEPELI GYÖRGY: A kudarc hermeneutikája [Emberi mércék: siker és kudarc] - KRITIKA 37. 2008. 11. - 10-12.

     42)     CSEPELI GYÖRGY: A politikai mező antropológiai állandói - KRITIKA 37. 2008. 9. - 5-8.

     43)     CSEPELI GYÖRGY: Wikitudás [Az emberi kapcsolatok forradalma] - KRITIKA 37. 2008. 4. - 2-5.

     44)     CSOBÓ PÉTER GYÖRGY: Zoltai Dénes 1928-2008 - HOLMI 20. 2008. 10. - [1292-1294].

     45)     CSŐKE ZOLTÁN: A könyvek csodálatos élete: Borges könyvfogalma [„Az önnön tárgyiasságukon túlmutató jelentést hordozó dolgok”-ról] - KALLIGRAM 17. 2008. 12. - 87-89.

     46)     DARABOS ENIKŐ: Farkányok és bárkasok: Nonkomformista szerepleosztás - (Judith Butler Problémás nem: Feminizmus és az identitás felforgatása – ford. Berán Eszter és Vándor Judit - Budapest: Balassi Kiadó, 2006.) [Identitásjátékok] - Recenzió - KALLIGRAM 17. 2008. 2. - 89-93.

     47)     DEMETROVICS LÁSZLÓ: Hammer Ferenc: Fekete & fehér gyűjtemény - (Pozsony: Kalligram, 2007. 229 p.) [Az emberi gondolkodás két alapvető attribútumáról] - BUKSZ 20. 2008. 1. tavasz - 87-88.

     48)     DERÉKY PÁL: Akik a 20. század második felében újra el akarták törölni életvilág és művészet határait – legalábbis maguk és környezetük számára: Ám ez utóbbit nem hitték el nekik, és baj lett belőle – Recenzió – (Havasréti József Alternatív regiszterek: A kulturális ellenállás formái a magyar neoavantgárdban – Budapest: Typotex, 2006. 329 p. – Kommunikációkutatás) - JELENKOR 51. 2008. 4. - 489-492.

     49)     DESSEWFFY TIBOR: Az olajvilág vége és az energia-tudatos állampolgár [Szemléletváltás az információs társadalomban] - KRITIKA 37. 2008. 2. - 10-12.

     50)     EGEDY GERGELY: Cooper: „Az amerikai demokrata” [Az amerikai demokrata című politikaelméleti mű 1938-ban jelent meg először – az egyik elérhetőnek tűnő kiadás paraméterei - James Fenimore Cooper The American Democrat: Hints on the Social and Civic Relations of the United States of America – ed. with an introduction by George Dekker and Larry Johnston – Penguin Books, 1969. - 252 p.] - VALÓSÁG 51. 2008. 7. - 1-10.

     51)     EGYED BÉLA: Életképes-e a demokrácia liberalizmus nélkül – KALLIGRAM 17. 2008. 2. - 67-69.

     52)     ERŐS VILMOS: Szellemtörténet [Történetfilozófiai-történetelméleti irányzat a 19. század végétől a második világháború befejeződéséig] - VALÓSÁG 51. 2008. 5. - 20-35.

     53)     ERŐS VILMOS: Történetfilozófiai iskolák vagy irányzatok a 20. században - VALÓSÁG 51. 2008. 9. - 25-41.

     54)     FEJTŐ FERENC: Beszélgetések Fejtő Ferenccel: 2003. november 21. – 2004. december 23. – a kérdező és a rendhagyó utószót írta, valamint a jegyzeteket készítette: Clara Royer – ford. nem találtam - MÚLT és JÖVŐ Új folyam 19. 2008. - 157-170.

     55)     FIGAL, Günter: Modernitás – ford. Kelemen Pál - KALLIGRAM 17. 2008. 5. - 85-91.

     56)     FÖLDÉNYI F. LÁSZLÓ: „Homályba száműzve”: A vakság témája a képzőművészetben és irodalomban [Gondolkodók a látás képességéről] - KALLIGRAM 17. 2008. 6. - 93-100.

     57)     FRIEDMAN, GEORGE: Grúzia és a hatalmi egyensúly – Fordítás egy megnevezetlen kiadványból - VALÓSÁG 51. 2008. 11. -
125-128.

     58)     FUKUYAMA, FRANCIS: Magyarország 1956, Grúzia 2008 [Amerika messze van] - VALÓSÁG 51. 2008. 10. - 126-127.

     59)     GAJDÓ ÁGNES: „…nem nyafognék, de most már késő” A bűntudat egyik forrása József Attila kései verseiben [A bűn, szorongás, önvád megközelítési módjai - TISZATÁJ 62. 2008. 10. - 65-75.

     60)     GÁLOSI ADRIENN: Határeset – Recenzió – Rudaš Jutka A szellem finom játéka – a kortárs magyar irodalom intertextuális aspektusai – Budapest: Kijárat, 2006. - 330 p. – Kritikai Zsebkönyvtár) - JELENKOR 51. 2008. 5. - 613-616.

     61)     GÁLOSI ADRIENNE: „She’s Got The Look”: Cindy Sherman cím nélküli fotográfiái [Az esztéta az én megjelenítését és az identitás-vesztés állapotát elemzi tanulmányában] - KALLIGRAM 17. 2008. 7-8. - 146-151.

     62)     GÁLOSI ADRIENNE: Kettős megvilágítás: Fordításelméleti írások Szent Jeromostól a 20. század végéig – szerk. Józan Ildikó, Jeney Éva és Hajdú Péter – (Budapest: Balassi Kiadó, 2007. - 474 p.) - BUKSZ 20. 2008. 3. ősz - 269-273.

     63)     GÁNGÓ GÁBOR: Szellem és szexus között: A teológia és a jog eredete Walter Benjaminnál - HOLMI 20. 2008. 8. - 1040-1058.

     64)     GARACZI IMRE: Konzervativizmus: szerep, morfológia és világrend - VALÓSÁG 51. 2008. 11. - 93-112.

     65)     GÁTHY VERA: India – kasztrendszer és modernizáció - VALÓSÁG 51. 2008. 5. - 36-46.

     66)     GECSER OTTÓ: Novák Veronika Hírek, hatalom, társadalom: Információáramlás Párizsban a középkor végén [A közvélemény, értelmezése, a nyilvánosság és a megbotránkoztatás] - BUKSZ 20. 2008. 4. tél - 366-370.

     67)     GEIST, ANNAKIEFER, ANNALINDGREN, MARS: Az európai fiatalok értékei és életformái: Egy tizenhét országot érintő kutatás összehasonlító elemzése – http://www.kairosfuture.com/en/node/1012 - VALÓSÁG 51. 2008. 6. - 115-121.

     68)     GÖRFÖL BALÁZS: Kortársunk, Schiller –– Recenzió – (Rüdiger Safranski - Friedrich Schiller, avagy a német idealizmus felfedezése [Friedrich Schiller oder die Erfindung des deutschen] - Budapest: Európa, 2007. - 599 p. - Életek és művek) - JELENKOR 51. 2008. 5. - 606-610.

     69)     GREENSŐAN, ALAN: Putyin, az antikapitalista [Oroszországról - a korlátozott jogállammal rendelkező piacgazdaságról – Fordítás a Cicero című folyóiratból] - VALÓSÁG 51. 2008. 1. - 119-123.

     70)     GULA MARIANNA: „Önlelke könyvében olvasva” James Joyce Munkácsy Mihály Ecce Homójáról [A tanulmány az író drámadefiníciójának kétféle - a kezdeti esztétikai, majd későbbi teológiai-ontológiai aspektusait elemzi] - KALLIGRAM 17. 2008. 6. - 31-36.

     71)     GYÁNI GÁBOR: Resistance, Rebellion and Revolution in Hungary and Central Europe: Commemorating 1956 / eds. László Péter, Martin Rady – London: Hungarian Cultural Centre – University College, 2008. - 361 p.) [A recenzens végigpásztázza a tanulmánykötet alapján a „forradalom”-fogalom jelentését – mintegy kiindulópontként Raymond Aron definíciója –, történeti alkalmazhatóságát, és az alternatívákat] - Recenzió - BUKSZ 20. 2008. 4. tél - 370-374.

     72)     GYIMESI ÉVA, CS.: Erdély és a Holokauszt: Tibori Szabó Zoltán könyvéről – (Árnyékos oldal: Zsidó identitástudat Erdélyben a Holokauszt után – Kolozsvár: Koinonia, 2007.) - BESZÉLŐ 13. 2008. 3. - 44-49.

     73)     HACK PÉTER: A bűnözők emberi jogai [A XXI. századi európai jogi gondolkodás] – Recenzió – (Bárd Károly Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában: A tisztességes eljárás büntetőügyekben – emberijog-dogmatikai értekezés  – Budapest: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 2007. - 318 p.) - BUKSZ 20. 2008. 1. tavasz - 28-33.

     74)     HANÁK ANDRÁS: Hack Péter A büntetőhatalom függetlensége és számonkérhetősége – (Budapest: Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 2008. 382 p.) - Recenzió - BUKSZ 20. 2008. 3. ősz - 266-269.

     75)     HÁRS GYÖRGY PÉTER: Pszichoanalízis a Nyugatban I-II. – MÚLT és JÖVŐ Új folyam 19. 2008. 1. és 4. - 61-83. és - 47-70.

     76)     HAVAS GÁBOR, F.: Búcsú Kemény Istvántól - BESZÉLŐ 13. 2008. 5. - 62-66.

     77)     HAVASRÉTI JÓZSEF: Egy „Élet-Mű” replikációi – Recenzió – (Mérei Élet-Mű: Tanulmányok – írták - Ajtony Árpád et al. - szerk. Borgos Anna, Erős Ferenc, Litván György - Budapest: Új Mandátum, 2006. - 307 p.) - [Mérei Ferenc „élmény” és közösség fogalma] - HOLMI 20. 2008. 9. - 1236-1242.

     78)     HAVEL, VÁCLAV: Cseh sors? – „Kundera egész illuzionisztikus konstrukciója…” [Havel replikája - eredetileg 1969-ben jelent meg - Kundera írását veszi célba, amely szintén itt olvasható magyarul 83-87. p. - Valamint lásd még Karel Kosík reflexióját ugyanitt] – ford. Beke Márton - KALLIGRAM 17. 2008. 7-8. - 88-91.

     79)     HELLER ÁGNES: Moses Hess az előharcos: Róma és Jeruzsálem - MÚLT és JÖVŐ Új folyam 19. 2008. 2-3. - 49-53.

     80)     HELLER ÁGNES: S mi van akkor, hogyha C? – Recenzió – Richard Rorty Filozófiai és társadalmi remény – ford. Krémer Sándor és Nyírő Miklós – Budapest: L’Harmattan, 2007. - 332 p) - HOLMI 20. 2008. 3. - 415-421.

     81)     HERNÁDI MIKLÓS: Az avantgárd, amely avantgárd maradt – Recenzió – (Gyűjtemények Budapesten és Bécsben) - HOLMI 20. 2008. 4. - 570-574.

     82)     HERNÁDI MIKLÓS: Identitás és nyelvhasználat: Széljegyzet nemzeti kánonokhoz - KRITIKA 37. 2008. 1. - 25-27.

     83)     HETÉNYI ZSUZSA: Sztálin szorulása, Berija bagzása – intenzív és extenzív totalitarizmus – Recenzió – (Vaszilij Akszjonov Moszkvai történet – ford. és a jegyzeteket írta Soproni András – Budapest: Európa, 2006. - 1166 p.) – HOLMI 20. 2008. 5. - 690-699.

     84)     HIDAS ZOLTÁN: Szociológiai-politikai arcélek [Az emberi szabadságkeresés dokumentuma] – Recenzió – (Felkai Gábor A német szociológia története a századfordulótól 1933-ig – Budapest: Századvég. - I. kötet – 2006. - 541 p. – II. kötet - 2007. - 632 p.) - BUKSZ 20. 2008. 2. nyár - 109-112.

     85)     HORVÁTH PETRA: Brachfeld Olivér esete Ramón de la Sernával [Egy magyar individuálpszichológus a spanyol pszichológiában] - MÚLT és JÖVŐ Új folyam 19. 2008. - 71-77.

     86)     IGNOTUS: Utószó Freud önéletrajzának magyar fordításához [Az 1925-ös Önéletrajz című Freud írás Ignotus fordításában, még ugyanabban az évben jelent meg a Nyugatban. Ignotus két utószót írt ehhez a megjelenéshez, most az elsőt közlik újra.] - MÚLT és JÖVŐ Új folyam 19. 2008. - 84-86.

     87)     KARÁDY VIKTOR: Fejtő Ferenc (1909-2009) emlékére - HOLMI 20. 2008. 7. - 944-950.

     88)     KARDOS GÁBOR: Fenntartható-e a demokrácia? - VALÓSÁG 51. 2008. 6 – 102-112.

     89)     KARSAI LÁSZLÓ: Reflektor a sötétben: Szálasi Ferenc naplója, 1943. szeptember 15. – 1944. július 18. – I. Rész [A történész a hungarizmus eszmerendszerét elemzi – a történelmi események, a politika, az eszmeáramlatok és a napló tükrében] - BESZÉLŐ 13. 2008. 3. - 54-76.

     90)     KELEMEN János: Szőke György (1935-2008) [Az élet és a költészet összefüggéséről] - BESZÉLŐ 13. 2008. 3. - 50-52.

      91)      KERÉNYI PÉTER: Egy eredeti gondolkodó emlékére: Bécsy Tamás 1928-2006 – [Színházelmélet, színház-esztétikai kérdések] - JELENKOR 51. 2008. 5. - 685-689.

     92)     KERN, SÖREN: Liliputiak és Gulliver avagy az európai elitek amerikaellenessége [Az antiamerikanizmus arcai és a páneurópai identitás] – Fordítás az American Thinker című folyóiratból - VALÓSÁG 51. 2008. 2. - 123-125.

     93)     KISS VIKTOR: Ki csinál itt új politikát? [Demokratikus társadalom, avagy politikai út régiónkban] - KRITIKA 37. 2008. 6. - 6-8.

     94)     KOCKA, Jürgen: Mozgolódás a történettudományban – Forrás: Merkur 705. 2008. február – ford. Wessely Anna [Globális történelem, avagy a történettudomány történetfilozófiai megközelítése] - BUKSZ 20. 2008. 1. tavasz - 89-92.

     95)     KOCZISZKY ÉVA: Németh G. Béla emlékére 1925-2008 - HOLMI 20. 2008. 10. - [1287-1289.]

     96)     KOLOZSI ÁDÁM: Christoph Wulf Az antropológia rövid összefoglalása: Történet, művelődés, filozófia – (ford. Körber Ágnes – Budapest: Enciklopédia Kiadó, 2007. - 323 p.) - Recenzió - BUKSZ 20. 2008. 2. nyár - 161-163.

     97)     KOLTAY ANDRÁS: A szólásszabadság délibábja - VALÓSÁG 51. 2008. 5. - 1-19.

     98)     KOMÁROMY Zsolt: Társas lét és rettenet [A politikai gondolkodó esztétikai tárgyú művéről] - Recenzió – (Edmund Burke Filozófiai vizsgálódás a fenségesről és a szépről való ideáink eredetét illetően – ford. Fogarasi György – Budapest: Magvető, 2008. -
229 p.) - BUKSZ 20. 2008. 3. ősz - 225-234.

     99)     KOPP MÁRIASKRABSKI ÁRPÁD: Miért alapvető politikai fogalom a társadalom boldogság érzete? [Az emberi társadalom fejlődésének alapvető célja] - VALÓSÁG 51. 2008. 2. - 30-38.

   100)  KOSÍK, KAREL: A szavak súlya – „Havelnek a lezárt múlt és a nyitott jelen ellentétével kapcsolatos elképzelése nem csupán azért helytelen…” [A filozófus írása is 1969-ben született, s együtt jelenik meg fordításban Kundera és Havel vitacikkeivel - 88-91. p.] – ford. G. Kovács László - KALLIGRAM 17. 2008. 7-8. - 97-99.

   101)  KOVÁCS ANDRÁS: A filozófus félelme az erdőszélen [Bence György a politikai dzsungel határán, a politikum filozófiájáról] - BUKSZ 20. 2008. 2. nyár - 138-145.

   102)  KOVÁCS ESZTER: Az utazás szerepe és kritikája Diderot műveiben [Filozófiai megközelítés – formák és gondolatok] - TISZATÁJ 62. 2008. 3. - 65-76.

   103)  KOVÁCS HENRIETT: A „Keleti Svájc” mint politikai alternatíva [Jászi Oszkár terve az Osztrák-Magyar Monarchia átalakítására – egyediség és modellszerűség] - VALÓSÁG 51. 2008. 7. - 52-65.

   104)  KOVÁCS TIBOR: Dilemmák a fekete-gazdaságról: Az adómarketing alapjai [Igazságosság és versus hasznosság] - BESZÉLŐ 13. 2008. 6. - 14-21.

   105)  KÖLLŐ JÁNOS: Kemény István 1925-2008 – Mottó: „Szegény az, aki nem tud úgy élni, mint mások” - HOLMI 20. 2008. 5. -
[705-707.]

   106)  KÖZGAZDASÁG és joguralom: Rendet a dzsungelben! [A The Economist-ból fordított, szerzői név nélküli tanulmány végigpásztázza e fogalom viharosnak nevezett történetét és jelentés-tartalmának változásait a legfontosabb szakirodalom alapján] - VALÓSÁG 51. 2008. 4. - 115-120.

   107)  KROKOVAY ZSOLT: Elfogadható vallásos gondolkodás - KRITIKA 37. 2008. 2. - 17-18.

   108)  KROKOVAY ZSOLT: Kritikai előtanulmányok – a politika egy nem marxista filozófiájához [Bence György] - BUKSZ 20. 2008. 2. nyár - 146-152.

   109)  KRUGMANN, PAUL: „A valóság soha nem igazolta az amerikai álmot”: Beszélgetés Paul Krugmannal, a közgazdasági Nobel-díj 2008. évi nyertesével – Fordítás a République des Idées, Alternatives Économique-ból) - VALÓSÁG 51. 2008. 11. -
124-125.

   110)  KUNDERA, MILAN: Cseh sors - „…a közvélekedéssel ellentétben bátorkodom azt mondani, hogy a csehszlovák ősz jelentősége talán még a csehszlovák tavasz jelentőségén is túlnő.” [Szuverenitás – nemzeti újjászületés és kriticizmus – Lásd még Vávlav Havel replikáját ugyanitt 88-91. és Karel Kosík írását] – ford. és jegyz. G. Kovács László - KALLIGRAM 17. 2008. 7-8. -
83-87.

   111)  KUNDERA, MILAN: Radikalizmus és exhibicionizmus – „Különböző szempontokból tekinthetünk a nyolcvanas évekre…” [Válasz Václav Havel három ellenvetésére és egy koholmányára - az adott írás szerzőjének szavai – ugyanitt 88-91.] – ford. és jegyz. G. Kovács László - KALLIGRAM 17. 2008. 7-8. - 92-96.

   112)  LADÁNYI JÁNOS: A még meg sem született jóléti államról - KRITIKA 37. 2008. 12. - 27-28.

   113)  LADÁNYI JÁNOS: Hecckampány és erőszakhullám [Leszakadó térségek és társadalmi csoportok – Antiszociális társadalompolitika] - KRITIKA 37. 2008. 9. és az újraközlés 10. -
2-5.

   114)  LAJTAI L. LÁSZLÓ: Liberty and the Search for Identity: Liberal nationalism and the Legacy of Empires – (ed. Iván Zoltán Dénes – Budapest – New York: Central European University Press, 2006. - XVI + 509 p.) - Recenzió - BUKSZ 20. 2008. 1. tavasz - 57-60.

   115)  LÁSZLÓ EMESE: Versgépek és tükörszavak: Kulcsár-Szabó Zoltán Metapoétika: Önprezentáció és nyelvszemlélet a modern költészetben – Recenzió – (Budapest – Pozsony: Kalligram, 2007. - 452 p.) - JELENKOR 51. 2008. 2. - 241-244.

   116)  LENDVAI L. FERENC: Bojtár Endre „Hazát és népet álmodánk”: Felvilágosodás és romantika a közép- és kelet-európai irodalmakban – Budapest: Typotex, 2008. - 330 p.) - Recenzió - BUKSZ 20. 2008. 3. ősz - 282-286.

   117)  LÉVI-STRAUSS, CLAUDE: A német Cicero magazin interjúja a 100 éves Claude Lévi-Struss-szal [A beszélgetés mottója: „…hogy semmivé válok, bár egyáltalán nincs ínyemre, mégsem nyugtalanít.”] - VALÓSÁG 51. 2008. 9. - 116-120.

   118)  LIPPAI CECÍLIA: Király V. István Halandóan lakozik szabadságában az ember [Gondolkodás a halálról] – (Pozsony: Kalligram, 2007. - 312 p.) - Recenzió - BUKSZ 20. 2008. 1. tavasz - 50-54.

   119)  LOSONCZ ALPÁR: Írás, demokrácia, költészet [Az alkotás, mint formába-öntés és ellenállás] - TISZATÁJ 62. 2008. 6. - 99-105.

   120)  LUDASSY MÁRIA: Cassirer a felvilágosodás filozófiájáról – Recenzió – (Ernst Cassirer A felvilágosodás filozófiája – ford. Scheer Katalin – Budapest: Atlantisz, 2007. - 450 p.) - HOLMI 20. 2008. 7. - 951-962.

   121)  LUDASSY MÁRIA: Starobinski szimbólumai – Recenzió – (Jean Starobinski Poppea fátyla: Válogatott irodalmi tanulmányok – válogatta és szerk. Szávai Dorottya – ford. Ádám Anikó et al. – Budapest: Kijárat, 2007. - 326 p. – Jean Starobinski 1789, az értelem jelképei – ford. Lőrinszky Ildikó – Budapest: Európa, 2006. - 286 p.) – BUKSZ 20. 2008. 1. tavasz - 4-13.

   122)  MAGYARI BECK ISTVÁN: A pokol ott van, ahol az ördögök megtelepednek: Körkép a szélsőséges individualizmusról - VALÓSÁG 51. 2008. 10. - 1-10.

   123)  MAGYARI BECK ISTVÁN: Az a szép régi világ (új kiadásban) [A történelem, mint multi-paradigmatikus folyamat, visszatérő alapmodellekkel] - VALÓSÁG 51. 2008. - 6. 1-9.

   124)  MAJOR IVÁN: Kornai János Szocializmus, kapitalizmus, demokrácia és rendszerváltás – (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007. - 207 p.) – Recenzió - BUKSZ 20. 2008. 2. nyár - 174-179.

   125)  MAJSAI TAMÁS: „Ismereteimet soha, senkinek nem fedhetem fel”: Papi ügynökök a Vatikán előszobájában – esettanulmány(ok) – III. rész – Turay Alfréd [A teológus] - BESZÉLŐ 13. 2008. 3. - 83-93.

   126)   MANDICS GYÖRGY: A szájhagyomány-kutatás horizontjai [Az anyag társadalom-lélektani szempontú tanulmányozása] – Recenzió – (Görög-Karádi Veronika Éva gyermekei és az egyenlőtlenség eredete: Mesék, teremtéstörténetek, etnoszemiotikai elemzések - Afrika, Európa – Budapest: L’Harmattan, 2006. - 427 p.) - BUKSZ 20. 2008. 1. tavasz - 34-38.

   127)  MAROSI ERNŐ: Reneszánsz, humanizmus: Fogalmi problémák a reneszánsz éve kiállításain - BUKSZ 20. 2008. 4. tél - 345-352.

   128)  MÁTHÉ ANDREA: „… találva vagyunk…” – Rényi András Az értelmezés tébolya: Hermeneutikai tanulmányok – (Budapest: Kijárat, 2008. - 384 p,) - KRITIKA 37. 2008. 10. - 40-41.

   129)  MENYHAY IMRE: A neoliberalizmus és a dzsungel törvényei – 1. rész - A tekintély válsága Európában és Magyarországon – 2. rész - A szellemi vakság következményei – 3. rész – Autoritás és személyiség - VALÓSÁG 51. 2008. 6. / 7. / 8. - 10-49. / 11-42. /
22-46.

   130)  MESTYÁN ÁDÁM: East Central Europe/L’Europe du Centre-Est volume 32: A szimbolikus geográfia moralitása – 2005. - 254 p. [Az 1924-ben alapított folyóirat új irányvonaláról] – Recenzió - BUKSZ 20. 2008. 2. nyár - 184-186.

   131)  MESZERICS TAMÁS – MIKLÓSI ZOLTÁN: Sültrealizmus vagy idealizmus: A liberális külpolitikai stratégia lehetőségéről Meszerics Tamással és Miklósi Zoltánnal Ádám Zoltán és Mink András beszélgetett [A realizmus dilemmái a nemzetközi kapcsolatokban – hatalmi struktúrák, a béke és a demokrácia – s a kiindulópontok: Hobbes, Kant] - BESZÉLŐ 13. 2008. 2. - 6-17.

   132)  METAYER, Guillaume: Kemény István és a történelem, avagy a mítosz örök visszatérése – ford. Bárdos Miklós - http://kemeny.irolap.hu/hu/kritika - KALLIGRAM 17. 2008. 5. -
73-84.

   133)  MIKLÓS TAMÁS: Die Geschichte als einen Text betrachten: Megint egyszer Walter Benjamin történetfilozófiai téziseiről - HOLMI 20. 2008. 8. - 1016-1039.

   134)  MIKLÓSI ZOLTÁN: A politikai filozófia nyomorúsága? [A kora újkori klasszikus hagyomány, s a John Rawls-i fordulat – Bence György értelmezésében] - BUKSZ 20. 2008. 2. nyár - 153-157.

   135)  MISKOLCZY AMBRUS: Az irodalom átok és/vagy áldás? Tallózás Bartók Béla könyvtárában és olvasmányaiban [Nietzsche vonzása és taszítása – Rousseau tanítása és Ady bűvöletében] - HOLMI 20. 2008. 12. - 1574-1588.

   136)  MISKOLCZY AMBRUS: Kazinczy Ferenc eredetiségéről – Rousseau, Herder, Kant vonzásában - VALÓSÁG 51. 2008. 11. - 62-82.

   137)  MURAKÖZI BALÁZS: Globalizációs irodalom [Elemzési módszerek – kritikusok – egyenlőtlenségek] – Recenzió – (Globalizáció és kapitalizmus - szerk. Szilágyi Katalin és Balázs Zoltán – Budapest: Századvég Kiadó, 2008. 492 p.) - BUKSZ 20. 2008. 3. ősz - 255-262.

   138)  MÜLLER PÉTER, P.: Testfogyatkozás: A test felszámolása és teatralizálása Samuel Beckett drámáiban - JELENKOR 51. 2008. 5. - 690-701.

   139)  NAÁRNÉ TÓTH ZSUZSANNA – ORLOVITS ZSOLT: Járadékelméletek – a termelési tényezők szerepéről, a földjáradék jövedelemelosztási jelentőségéről - VALÓSÁG 51. 2008. 12. -
49-64.

   140)  NÁDAS PÉTER: Az állatias és az emberies – Rudaš Jutka beszélgetése - JELENKOR 51. 2008. 5. - 577-579.

   141)  NAGY SZ. PÉTER: Utazás a Nincsbe: A míves Semmi – Recenzió – (Szilágyi Ákos Halálbarokk – Budapest: Palatinus, 2007. - 586 p.) - KRITIKA 37. 2008. 1. - 17-19.

   142)  NEMES KÁROLY: Milyen egy rossz film? [Az esztéta vizsgálódásának tárgya a művészfilm és a kommerszfilm különbözősége] - VALÓSÁG 51. 2008. 9. - 63-69.

   143)  NÉMETH SZILVIA: Előítéletesség és (in)tolerancia multietnikus környezetben - KALLIGRAM 17. 2008. 2. - 77-80.

   144)  NIKO, VALÉR: A művészi alternatíva és a vakfolt kultúrája [A terminus elemzése a kanti Ding an sich szférájához képest – eltolódások a 20. századi és a kortárs filozófiai gondolkodásban] – ford. Pénzes Tímea - KALLIGRAM 17. 2008. 9. - 85-67.

   145)  NYÁRI ISTVÁN: Körülírások – Recenzió – (Bagi Zsolt Az irodalmi nyelv fenomenológiája: A körülírás – Nádas Péter Emlékiratok könyve – Budapest: Balassi Kiadó, - 282 p. – Opus Irodalomelméleti tanulmányok) - JELENKOR 51. 2008. 3. -
357-362.

   146)  OLÁH JÁNOS: Magyarország bizalmi tőkéje [A társadalmi tőke – az eszme eredete, szociológiája és tartalmának teljesedése] - VALÓSÁG 51. 2008. 2. - 15-29.

   147)  OLTHMAYER IMRE: Nyitott szemmel – Recenzió – (Bence György Politikai-filozófiai tanulmányok 1990-2006 – szerkesztette, elő- és utószó Pogonyi Szabolcs – Budapest: L’Harmattan, 2007. - 350 p.) - BUKSZ 20. 2008. 2. nyár - 130-137.

   148)  PAP ANDRÁS LÁSZLÓ: Döntsön a nép? Laikus bíráskodás a tengeren innen és túl [Az esküdtbíráskodás története, legitimációja és gyakorlata] - BESZÉLŐ 13. 2008. 6. - 24-35.

   149)  PAPP ÁBRIS: Havasréti József Alternatív regiszterek: A kulturális ellenállás formái a magyar neoavantgárdban – (Budapest: Typotex, 2006. - 329 p.) - Recenzió - BUKSZ 20. 2008. 1. tavasz - 83-87.

   150)  PAPP ÁBRIS: Vidékiek és városiak: A tudás- és imázshasználat hatásai a vidéki Magyarországon – (szerk. Kovách Imre – Budapest: L’Harmattan – MTA PTI, 2007. - 157 p.) – Vidék- és falukép a változó időben – (szerk Kovách Imre – Budapest: Argumentum – MTA PTI, 2007. - 304 p.) [A recenzió „a tudás, mint ismeret- és hatalomforrás a vidék verbális alárendelésének eszköze” - summázatából indul ki, s részletesen bemutatja a két  kötet tanulmányainak hiányosságait és erényeit] - BUKSZ 20. 2008. 2. nyár - 167-171.

   151)  PAPP LÁSZLÓ TAMÁS: Kritikus szimultánparti: Párhuzamos recenziók [Az Új antiszemitizmus című konferenciakötet (2007) és Mario Vargas Llosa publicisztika- és riportválogatása (2007) ürügyén a globális zsidógyűlölet metamorfózisáról és a terrorizmus különböző formáiról – többek között lásd Heller Ágnes Baloldali antiszemitizmus című írásának elemzését – BESZÉLŐ 13. 2008. 1. - 16-28.

   152)  PAPP Z. ATTILA: Viszonyulások: Kis magyar (Kárpát-medencei) előítélet-térkép [Kisebbségi és többségi előítéletek] - KALLIGRAM 17. 2008. 2. - 70-76.

   153)  PATÓ ATTILA: Hannah Arendt politikai egzisztencializmusa – (Budapest: L’Harmattan – Magyar Filozófiai Társaság, 2008. -
220 p.) – Recenzió - BUKSZ 20. 2008. 3. ősz - 273-276.

   154)  PELLE JÁNOS: Madách és a Nő [A 19. századi „nőprobléma”, a tömeg feminim megközelítése, valamint Kant és Hegel hatása] - VALÓSÁG 51. 2008. 8. - 65-77.

   155)  PERJÁMOSI SÁNDOR: Jánosi Béla (1857-1921), az első magyar nyelvű egyetemes esztétikatörténet szerzője - VALÓSÁG 51. 2008. 4. - 35-59.

   156)  PÉTER LÁSZLÓ: Az ellenállás, lázadás és forradalom szavak használata – ford. N. Kiss Zsuzsa - HOLMI 20. 2008. 3. - 342-348.

   157)  PETŐCZ ANDRÁS: Posztnemzeti irodalom? Jürgen Habermas A posztnemzeti állapot című munkája nyomán - Recenzió – (A posztnemzeti állapot : Politikai esszék - Die postnationale Konstellation - ford. Ruzsacz István -  Budapest: L'Harmattan : Zsigmond Király Főiskola, 2006. - 155 p. - Varietas Europaea) - KRITIKA 37. 2008. 1. - 12-14.

   158)  PIKÓ BETTINA: Életmód helyett életvezetés? Egészségkockázatok a posztmodern társadalomban - VALÓSÁG 51. 2008. 5. - 55-64.

   159)  PINTÉR JUDIT DÓRA: Orwell, Nádas, Kertész: Trauma és reprezentáció – JELENKOR 51. 2008. 2. - 196-208.

   160)  PINTÉR JUDIT NÓRA: Sutyák Tibor A Freud-elv: A pszichoanalízis mint lélekfilozófia – (Pozsony: Kalligram, 2008. - 196 p.) - Recenzió - BUKSZ 20. 2008. 3. ősz - 292-294.

   161)  PINTÉR TIBOR: Hangok és formák – Recenzió – (Eduard Hanslick A zenei szép: Javaslat a zene esztétikájának újragondolására – ford. és a jegyz. készítette, valamint az utószót írta Csobó Péter György – Budapest: Typotex, 2007. - 365 p.) - HOLMI 20. 2008. 3. - 410-415.

   162)  PIROSKA DÓRA: Nina Bandelj From Communists to Capitalists: The Social Foundations of Foreign Direct Investment in Postsocialist Europe – Priceton - Oxford: Priceton University Press, 2007. 324 p.) [A szlovén gazdaságszociológus elméleti vizsgálódása és empirikus megállapításai] – Recenzió - BUKSZ 20. 2008. 3. ősz - 279-282.

   163)  PÓR PÉTER: A gondolkodás kísértetei – Recenzió – (Vajda Mihály Sisakrostélyhatás – Pozsony: Kalligram, 2007. - 384 p.) - BESZÉLŐ 13. 2008. 2. - 92-99.

   164)  PRAZSÁK GERGŐ: Versengés és közjó [A hellén versengés-gondolat Nietzsche A homéroszi versengés című munkája alapján] - KRITIKA 37. 2008. 4. - 5-6.

   165)  RACHMAN, GIDEON: Amerika kiábrándulása az imperializmusból [A „birodalmi gondolat” rövid története – Írás a Financial Times című folyóiratból] - VALÓSÁG 51. 2008. 1. - 123-124.

   166)  RADNÓTI SÁNDOR: „Xenídion s Etelke: A magyar winckelmanniánizmus határai [Egy Winckelmann-könyv exkurzusa, a görög autochtónia nálunk, s a konzekvenciák] - HOLMI 20. 2008. 11. - 1428-1454.

   167)  RAJK LÁSZLÓ: Miért volt kíváncsi Fejtő Ferenc? – Nekrológ - BESZÉLŐ 13. 2008. 7-8. - 26.

   168)  RÉMOND, RENÉ: Európa keresztény öröksége: Visszatekintés egy történeti vitára [Közös értékek, pluralizmus, s Európa identitásának kérdésköre - a Vingtième Siècle című folyóiratból megnevezetlen fordító által] - VALÓSÁG 51. 2008. 1. - 113-119.

   169)  RÉVÉSZ SÁNDOR: A homo stalinicus halála [Hegedűs András portré - egy készülő könyv bevezető tanulmánya] - BESZÉLŐ 13. 2008. 5. - 68-78.

   170)  RÉVÉSZ SÁNDOR: Az antimindenes: Márai Sándor használatáról és használhatatlanságáról [Orákulumság a mai Magyarországon] - BESZÉLŐ 13. 2008. 6. - 50-68.

   171)  RICHLY GÁBOR: Egy népi író Finnország-élménye: Kodolányi János Suomijának eszmetörténeti háttere [A szellemet, a kultúrát, az egész társadalmat átható demokráciáról] - VALÓSÁG 51. 2008. 7. - 78-98.

   172)  SALAMON KONRÁD: A népi gondolat, mint a konzervatív modernizáció megfogalmazódása - VALÓSÁG 51. 2008. 6. -
94-100.

   173)  SAMU MIHÁLY: Etnokratikus nemzetállami jogszemlélet és az európai jogpolitika – Mottó: „A nemzetközi viszonyokat szabályozó politika tévedései helyrehozhatatlanok; lehet, hogy csak emberöltők multával, de minden bizonnyal megbosszulják magukat” Kossuth Lajos [Terminológia és a témák – nemzetállami modell, önrendelkezés, alkotmányosság, kollektív büntetés, államhatárok és hatalomgyakorlás] - VALÓSÁG 51. 2008. 1. -
40-49.

   174)  SÁNDOR BEA: Problémás nem, problémás fordítás – (Judith Butler Problémás nem: Feminizmus és az identitás felforgatása – ford. Berán Eszter és Vándor Judit - Budapest: Balassi Kiadó, 2006.) Recenzió - KALLIGRAM 17. 2008. 2. - 86-89.

   175)  SÁR ESZTER: Max Weber Világvallások gazdasági etikája: Vallásszociológiai tanulmányok – Válogatás – (ford. Ábrahám Zoltán, Endreffy Zoltán, Tatár György et al. – Budapest: Gondolat Kiadó – EWLTE Társadalomtudományi Kar, 2007. - 697 p. - Társadalomtudományi Könyvtár) - Recenzió - BUKSZ 20. 2008. 1. tavasz - 44-48.

   176)  SÁROSI PÉTER: „Zéró tolerancia”: Veszélyes illúziók a rend fenntartásáról [Elméleti alapok és a gyakorlat – a szabadságjogok, a közbiztonság dilemmái és a konzekvenciák] - BESZÉLŐ 13. 2008. 3. - 32-43.

   177)  SCHEIN GÁBOR: Az életrajzok visszatérése? [Diszkurzuskritika és ideológiakritika, vagy ha tetszik Foucault és Adorno találkozása] - JELENKOR 51. 2008. 9. - 965-974.

   178)  SCHIFFER ANDRÁS: Se nem bal, se nem jobb, hanem? – Beszélgetés Schiffer Andrással, az Ökopolitikai Műhely szervezőjével – kérdező: Pogonyi Lajos [Modernista ideológiák és posztmodern világállapot – visszaperelhető-e kompetenciánk?] - KRITIKA 37. 2008. 7-8. - 23-26.

   179)  SEREGI TAMÁS: Nyilvános és személyes identitás - Standeisky Éva Kassák, az ember és a közszereplő – (Budapest: Gondolat, 2007. 295 p.) – Recenzió - KALLIGRAM 17. 2008. 4. - 103-104.

   180)  SERESS ÁKOS: Ellenszegülés a démonnak – Recenzió – (Antoine Compagnon Az elmélet démona: Irodalom és józan ész – ford. Jeney Éva – Pozsony: Kalligram, 2006. 348 p. - Anthropos) - JELENKOR 51. 2008. 3. - 366-369.

   181)  SIK DOMONKOS: A szociológia bűnbeesése – Recenzió – (Felkai Gábor A német szociológia története a századfordulótól 1933-ig – I-II. – Budapest: Századvég, 2006. és 2007. 543 és 623 p.) [A klasszikus szociológia kora] - HOLMI 20. 2008. 5. - 699-704.

   182)  SIMON ZOLTÁN BOLDIZSÁR: Rekviem egy álomért – Recenzió – (Richard Rorty Filozófia és társadalmi remény – ford. Krémer Sándor és Nyírő Miklós – Budapest: L’Harmattan – Magyar Filozófiai Társaság, 2007. 332 p. - A filozófia útjai) - BUKSZ 20. 2008. 1. tavasz - 22-27.

   183)  SOKCSEVITS DÉNES: Dupcsik Csaba A Balkán képe Magyarországon a 19-20. században – (Budapest: Teleki László Alapítvány, 2005. 294 p.) [Magyar önkép „balkáni tükörben”] - Recenzió - BUKSZ 20. 2008. 1. tavasz - 60-62.

   184)  SÓLYOM PÉTER: Kelsen-kalauz [Kelsen jogfilozófiája, tiszta jogtana, mint államelmélet és - demokrácia-felfogása] - Recenzió – (Hans Kelsen jogtudománya – szerk. Cs. Kiss Lajos - Budapest: Gondolat – MTA Jogtudományi Intézet – ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2007. 828 p.) - BUKSZ 20. 2008. 3. ősz -
249-254.

   185)  SOMOGYI FERENC: Keynes manipulatív közgazdaságtana [A libertinizmus utópiája és társadalmi következményei] – VALÓSÁG 51. 2008. 1. - 1-15.

   186)  SOÓS KÁROLY ATTILA: Fecseg a felszín és hallgat a mély: Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában – (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007. 298 p. – Gazdaságpolitikai kerekasztal) - BUKSZ 20. 2008. 2. nyár - 179-184.

   187)  ŠTUHEC, MIRAN: A második világháború utáni szlovén esszé stiláris és eszmei problémái [Esszéisták közül: Vidmar, Rožanc, Jančar, Tomo Virk, s akikről írnak – NietzscheKierkegaard, Heidegger, Buber, Wittgenstein, Gadamer…] – ford. Gállos Orsolya - TISZATÁJ 62. 2008. 6.  - 128-135.

 

   188)  SZABADFALVI JÓZSEF: Marcus Tullius Cicero A törvények – (ford. és a jegyzeteket írta Simon Attila – Debrecen - Budapest: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar – Gondolat Kiadó,  2008. 128 p.) - Recenzió - BUKSZ 20. 2008. 4. tél -
363-366.

   189)  SZABÓ A. FERENC: Politikatörténet és komparatisztika a Magyar Szemlében – (A rendszerváltozás a Magyar Szemlében - szerk. Gróh Gáspár, Kodolányi Gyula 2003. – Herczegh Géza Peres örökségünk 2005 - Chantal Delsol A köztársaság mint francia kérdés 2004.) – Recenzió - [Konzervatívok a konzervativizmusról – Politikai filozófiai gondolatkörök jelzése a könyvismertetések közben] - VALÓSÁG 51. 2008. 1. - 92-107.

   190)  SZABÓ MÁTÉ: Az emberi jogok fejlődésének fordulópontjain – 1809 -1948 – 1989 – 2008 – 2009 - BESZÉLŐ 13. 2008. 11-12. - 67-73.

   191)  SZALAI ERZSÉBET: Elégedettség és boldogság az újkapitalizmusban – Utasi Ágnes Éltető kapcsolatok: A kapcsolatok hatása a szubjektív életminőségre – (Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2008. 231 p.) - KRITIKA 37. 2008. 10. - 41-42.

   192)  SZALAI MIKLÓS: Ateista kiáltvány [Egy új mozgalom manifesztuma, filozófiai kérdései, s az istenérvek dawkinsi cáfolatának kísérlete] - Recenzió – (Richard Dawkins Isteni téveszme – ford. Kepes János – Budapest: Nyitott Könyvműhely, 2007. 428 p.) - BUKSZ 20. 2008. 4. tél - 311-317.

   193)  SZÉCSÉNYI ENDRE: Esztétika a budoárban: Vivant Denon Csak míg meg nem virrad - című meséjéről – (ford. Reményi Édua - megjelent ugyanott 1348-1360. p.) - JELENKOR 51. 2008. 12. - 1361-1373.

   194)  SZEGEDI LÁSZLÓ: „Mi vagyunk a világ” [Közelítések a tömegtársadalomhoz: a kapitalizmus társadalomfilozófiája] - VALÓSÁG 51. 2008. 11. - 14-33.

   195)  SZEGŐ JÁNOS: Kettős találatok [Szilágyi Ákos gondolkodói és költői alkatának modellje] - Recenzió - (Halálbarokk: A semmi polgárosítása – 586 p. és Franci: Poéma hőssel – 52 p. - Budapest: Palatinus, 2007.) - BESZÉLŐ 13. 2008. 4. - 112-117.

   196)  SZELÉNYI IVÁN: Kaland a szociológiával [Az MTA Szociológiai Kutató Csoportjának születéséről] - JELENKOR 51. 2008. 5. -
506-508.

   197)  SZIKLAI LÁSZLÓ: Aus(sch)Witz képe: A Höcker fototéka (Albums Hoecker) [A bűn, a nevetés és a természet tudomásulvétele] - KRITIKA 37. 2008. 7-8. - 34-39.

   198)  SZILÁGYI ÁKOS: Végtelen mustra: Beszélgetés Szilágyi Ákossal – kérdező: Ménesi Gábor [A nyelv mint kozmosz] - KRITIKA 37. 2008. 7-8. - 12-16.

   199)  SZILÁGYI-GÁL MIHÁLY: Hannah Arendt és Kertész Imre a gonosz banalitásáról – I-II. rész - [Miként volt lehetséges a nácizmus?] - BESZÉLŐ 13. 2008. 9. és 10. - 111-115. valamint - 115-119.

   200)  SZMODIS JENŐ: A historicizmus bírálatáról és annak jogosultságáról - VALÓSÁG 51. 2008. 3. - 1-25.

   201)  SZUMMER CSABA: Jó közérzet a kultúrában [A pozitív pszichológia fundamentuma, az áramlatelmélet és a mémperspektíva] - Recenzió – (Csíkszentmihályi Mihály A fejlődés útjai: A Flow folytatása – ford. Buda Júlia – Budapest: Nyitott Könyvműhely, 2007. 414 p.) - BUKSZ 20. 2008. 4. tél - 334-344.

   202)  SZŰCS JENŐ: Két történelmi példa az etnikai csoportok életképességéről [Az etnikai lét dimenzióiról mohamedán (böszörmény) települések és magyar határőrfalvak megmaradása ürügyén] - HOLMI 20. 2008. 11. - 1399-1411.

   203)  TAKÁCS JUDIT: Kertbeny Károly és a magánélet szabadsága [A homoszexualitás, a másság első szabadságharcosáról] - HOLMI 20. 2008. 12. - 1613-1626.

   204)  TAKÁTS JÓZSEF: Párhuzamos portrék: A Határ-Balassa-vita [1988/2 számában az Újhold-Évkönyv közölte Határ Győzőnek A nemzeti hamistudat című írását két vitacikk kíséretében: Ács Margit levele A magára gömbölyödő sün, Balassa Péter hozzászólása az Összehasonlító sérelemtudomány címet viselte – Erre a vitára reflektál most a szerző] - JELENKOR 51. 2008. 10. - 1112-1127.

   205)  TAKÁTS JÓZSEF: Politikai filozófia kontra eszmetörténet-írás [Bence György és az új magyar politikai gondolkodás kialakulása és dilemmái] - BUKSZ 20. 2008. 2. nyár - 158-160.

   206)  TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS: Mi a filozófiai botrány? – Tamás Gáspár Miklós filozófussal Mink András és Neményi László beszélgetett - BESZÉLŐ 13. 2008. 11-12. - 27-42.

   207)  TAMÁS PÁL: Az új moszkvai tandem: Az orosz hatalom szerkezetéről - KRITIKA 37. 2008. 9. - 29-34.

   208)  TAMÁS PÁL: Székely Gárda – A valószínűségek - KRITIKA 37. 2008. 6. - 9-11.

   209)  TANDORI DEZSŐ: Művészetfilozófiai kezdemények [„az irodalom lét és létezés egyszerre”, s tisztelgés az orosz egzisztencialisták – Florenszkij, Bergyajev, Lev Sesztov - előtt] - TISZATÁJ 62. 2008. 9. - 3-13.

   210)  TANDORI DEZSŐ: Reálzenón – vázolat – [Az író töprengése aporiákról, az aleai Zénón paradoxonjai] - BESZÉLŐ 13. 2008. 6. - 109-115.

   211)  TECHET PÉTER: A jogállam értelme és haszna – Kritikai észrevételek a magyar jogállami uchróniáról [A magyar jogállamdogma kritikája a hazai jogbölcselet segítségével és példájával – Varga Csaba] - VALÓSÁG 51. 2008. 9. - 1-24.

   212)   TÓFALVY TAMÁS: Emlékek és művek: A terek jelentésalkotása, a hétköznapi emlékezet és a normatív emlékezetpolitika konfliktusáról – Recenzió – (György Péter A hely szelleme – Budapest: Magvető, 2007. 326 p.) - JELENKOR 51. 2008. 5. -
599-605.

   213)  TOMPA ANDREA: A másik szabadság – Recenzió – (Szilágyi Júlia Lehet-e esszét tanítani? – Kolozsvár: Komp-Press, 2007. - 112 p.) - HOLMI 20. 2008. 6. - 804-806.

   214)  TÓTFALVI ZOLTÁN: Szoboszlai Aladár pere (Egy magyar katolikus pap föderációs eszméi, keresztény szocialista mozgalma és üldöztetése az 50-es évek Romániájában [A tanulmány Bibó és Szoboszlai eszmeiségének metszéspontjára, gondolkodásuk párhuzamaira is rávilágít] - VALÓSÁG 51. 2008. 2. - 99-113.

   215)  TÓTH BALÁZS, M.: Mire való a demokráciánk? [Diskurzus-hiány a magyar rendszerváltásban] - BESZÉLŐ 13. 2008. 7-8. - 14-19.

   216)  TÓTH I. JÁNOS: Gazdasági szempontból nyereséges, de az érintettek jóléte szempontjából káros vállalkozásokról [A láthatatlan kézről és egyéb érdekeket mozgató jelenségekről] - VALÓSÁG 51. 2008. 7. - 43-51.

   217)  TÓTH J. ZOLTÁN: Halálbüntetés és elrettentő hatás: avagy mit mutatnak az empirikus felmérések? - VALÓSÁG 51. 2008. 6. és 7. - 50-81. és - 11-42.

   218)  TÖLGYESSY PÉTER: Elmúlt a felvilágosult paternalizmus ideje: Beszélgetés Tölgyessy Péterrel – Kérdező: Csuhaj Ildikó – KRITIKA 37. 2008. 1. - 6-9.

   219)  TÖRÖK BÁLINT: Kiss Sándor portréja: Egy igazi demokrata küzdelme a nemzeti szocializmus és a bolsevizmus ellen - VALÓSÁG 51. 2008. 3. - 48-57.

   220)  TŐZSÉR JÁNOS: Internalizmus kompromisszumok nélkül – (Katalin Farkas The Subject’s Point of View – Oxford – New York: Oxford University Press, 2008. 197 p.) [Az ismertetett mű két fő filozófiai tézise, s azok következményei, például Farkas Katalin által javasolt teszt annak eldöntésére, hogy egy entitás mentális-e vagy sem’] – Recenzió - BUKSZ 20. 2008. 4. tél - 303-310.

   221)  ULLMANN TAMÁS: A megtalált tapasztalat – Recenzió – (Tengelyi László Tapasztalat és kifejezés – Budapest: Atlantisz, 2007. 369 p.) - HOLMI 20. 2008. 4. - 566-570.

   222)  VACULÍK, LUDVÍK: Kétezer szó a munkásokhoz, földművesekhez, hivatalnokokhoz, tudósokhoz, művészekhez és mindenkihez – [A kiáltvány az 1980-as évek második felében a cseh nemzeti  demokratizálódási folyamatról szól] – ford. G. Kovács László - KALLIGRAM 17. 2008. 7-8. - 79-92.

   223)  VADÁSZ JÁNOS: Államreform és közszolgálat [Fogalmak – bizalmi kérdésfelvetések, és érték-viszonyok] - KRITIKA 37. 2008. 2. - 6-9.

   224)  VAHID YOUSEFIKÓNORI JUDIT: A nők jogai a középkori és a mai iszlámban - VALÓSÁG 51. 2008. 4. - 60-80.

   225)  VAJDA MIHÁLY: „…Nehéznek tűnik lerajzolni egy koboldot, akit sapkája láthatatlanná tesz” – Antal Éva Túl az irónián – Budapest: Kijárat Kiadó, 2007. 268 p.) - BESZÉLŐ 13. 2008. 6. - 103-106.

   226)  VAJDA MIHÁLY: A jogosult kivétel [Michael Foucault Bevezetés Binswanger: Álom és egzisztencia című művéhez = In: ugyanő. Nyelv a végtelenhez: Tanulmányok, előadások, beszélgetések – ford. Sutyák Tibor – Debrecen: Latin Betűk, 1999. - 15. p.] - BESZÉLŐ 13. 2008. 2. - 86-91.

   227)  VAJDA MIHÁLY: A létre nem jött beszélgetésről: Válasz Richard J. Bernstein Derrida Memorial Lecture-jére [A cím a hermeneutika és Gadamer – valamint a dekonstrukció és Derrida – teoretikus különbségére utal, amennyiben e két gondolat a megértést állítja ugyan bölcselete középpontjába, mégis idegenként megy el egymás mellett. Jelen tanulmány szóbeli válaszként A Balkán kapujában című rendezvényen, Pécsett 2007 szeptemberében hangzott el, s írott változata Bernstein Derrida Memorial Lectures keretében tartott előadását is ismerteti] - BESZÉLŐ 13. 2008. 1. - 108-111.

   228)  VÁRADI PÉTER: Konzervatív és korszerű: Az új filozófiai kézikönyv kétarcúsága – Recenzió – (Filozófia – szerk. Boross Gábor – Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007. 1436 p. - Akadémiai Kézikönyvek) - HOLMI 20. 2008. 6. - 821-827.

   229)  VARGA CSABA: Jogfelfogások és jogfilozófiák: A jogi bölcselkedés jövője - VALÓSÁG 51. 2008. 10. - 11-19.

   230)  VARGA ZOLTÁN, Z.: Az inkorrektség diszkrét bája: Michel Houellebecq Egy sziget lehetősége [Elkötelezettség és az irodalom mitikus funkciói – a kortárs francia eszmeregény] - KALLIGRAM 17. 2008. 2. - 81-85.

   231)  VARGHA BÁLINT TAMÁS: A villám, a tél, a sakál – Recenzió – (Vargha Csaba „Jogállami”? Átmenetünk? – Budapest: Kráter Műhely, 2007. 240 p.) - VALÓSÁG 51. 2008. 4. - 109-112.

   232)  VARSÁNYI ERIKA: Változatok sötét húrra [A szociológus a lázadás problémájával foglalkozik, annak mozgatórugóit vizsgálja a fiatalok magatartásában, s a társadalom különböző rétegeiben] - BESZÉLŐ 13. 2008. 10. - 32-46.

   233)  VEKERDI LÁSZLÓ: Miskolczy Ambrus Négyeskönyve – (Miskolczy Ambrus A modern magyar demokratikus kultúra „eredeti jellegzetességeiről” 1790-1849 – Budapest: Napvilág, 2006. 150 p.) [A felvilágosodás-liberalizmus közötti folytonosság és megszakítottság vitájának kérdésköre, s annak magyar vonatkozásai – Spinoza és Kant filozófiája nálunk] - Recenzió - TISZATÁJ 62. 2008. 10. - 91-99.

   234)  WALLERSTEIN, IMMANUEL: „A kapitalizmus a végét járja”: Le Monde interjú Immanuel Wallersteinnel - VALÓSÁG 51. 2008. 11. - 122-123.

   235)  WIEGEL, GEORGE: Új vallásháború felé Amerikában? [A tanulmány a vallás és a politika viszonyát, a nyugati politikai filozófia végleges elválását tárgyalja a kozmológiától, és a teológiától -, valamint az új ateisták, Mark Lilla, Rémi Brague - Fordítás a The Commentary című folyóiratból - VALÓSÁG 51. 2008. 2. - 116-123.

   236)  ZAKAR PÉTER: Ellenzékben? – Recenzió – (Pintér M. Lajos Ellenzékben: "Nagy Népi Hurál"-tól a Magyar Demokrata Fórumig: A Kádár-rendszer népi-nemzeti ellenzéke, 1968-1987 –(Lakitelek: Antológia Kiadó, 2007. - 219 p.) [A hatalom, valamint a népi-nemzeti és a polgári-radikális (demokratikus) ellenzék viszonya, képviselőik, szellemiségük, fórumaik] - TISZATÁJ 62. 2008. 10. - 100-107.

   237)  ZIVLAK, JOVAN: Az emlékezet oceanográfiája: Jovan Zivlakkal – az újvidéken élő szerb költővel, teoretikussal, esszéistával - beszélget Virág Zoltán – ford. Losoncz Alpár, közreműködő Faragó Kornélia. - TISZATÁJ 62. 2008. 3. - 27-51.

 

   238)  ZOLNAY JÁNOS: Vákuumfalvak, vákuumiskolák: Kistelepülések, kisiskolák, közoktatási kirekesztettség [A liberális = szabadelvű társadalompolitika paradoxona] - BESZÉLŐ 13. 2008. 6. - 70-88.