Kari Kurír

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának tájékoztató folyóirata

Elektronikus változat

122. szám - 2000. május 2.


Dékáni közlemény

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
a 2000. költségvetési évre szóló intézkedési terve
(Tézisek)

Bevezetõ megjegyzések

A 2000. évre szóló intézkedési terv abból a 2000. március végére-április elejére körvonalazódni látszó kari gazdasági helyzetbõl indul ki, mely szerint a Karnak az idén — a volt JATE-karok szolidaritásának köszönhetõen kisebb, 2001-tõl viszont tetemes — bérhiánya lesz és a költségvetési támogatásból rendelkezésére álló dologi elõirányzata — évek óta változatlanul, az idén is és ezt követõen is — elégtelen lesz a Kar, intézetei és tanszékei mûködtetéséhez.

Az intézkedési terv egy olyan helyzetben készül, amikor van remény arra, hogy az év folyamán korrekciós összegként további költségvetési támogatáshoz jut még a Kar, s akkor enyhíthetõk lesznek az itt kialakított szigorító gazdálkodási irányelvek. Természetesen ezzel a — most még csak valószínûsíthetõ — pótlólagos támogatással a jelen terv nem számolhat.

Az intézkedési tervben megfogalmazott feladatok két típusát különböztethetjük meg: az Egyetemen/Karon belül és az Egyetemen kívül megvalósítandó feladatokét.

Az Egyetemen kívüli feladatokat, melyek megvalósítása esetén nem csak a 2000. költségvetési évben mutatkozó nehézségeink lennének elháríthatók, a mostani dokumentumnak nem célja megfogalmazni. Lényege azonban összefoglalható: a jelenlegi helyzetben az Egyetemen kívül tehetjük a legtöbbet annak érdekében, hogy megoldódjanak anyagi gondjaink. A dékáni vezetés alapvetõ kötelessége, hogy — erejéhez képest — mindent megtegyen annak érdekében, hogy növekedjen országos érdekérvényesítõ képességünk. Elfogadhatatlan, hogy a jórészt kiscsoportokban folytatott, költségigényes bölcsészképzés — más társadalomtudományi képzésekhez viszonyított — finanszírozása ilyen alacsony szinten maradjon. Igazságtalan, hogy néhány szakunk, pl. a kommunikáció a nem-kísérletes, vagyis "olcsó" kategóriában szerepeljen, holott eszközigénye legalább olyan drága, mint a kísérletes TTK-s szakoké.


Alapelvek

Le kell szögezni, hogy az alábbiakban részletezett intézkedések
nem csökkenthetik azt a színvonalat, melyet a Bölcsészettudományi Kar alapvetõ, egyetemi szintû oktatási feladatainak ellátása során és a tudományos kutatás területén országos viszonylatban — és számos diszciplínában nemzetközileg — elért.

Nem lehet fontosabb prioritás számunkra a jelenlegi — bízvást méltatlannak minõsíthetõ — anyagi kondíciók mellett sem annál, mint az, hogy megõrizzük értékeinket, hagyományainkat.
Integrált egyetemünk hírnevét, valós értékeit is akkor szolgáljuk igazán, ha nem a SZTE Bölcsészettudományi Kara egyetemi szintjét devalváljuk fõiskolaivá, hanem megõrizzük azt egyetemiként. Az értékek föladását akkor sem vállalhatjuk, ha mindez, mint jelenleg tapasztalhatjuk, alkalmi elõnyökkel kecsegtetne.

Tudomásul kell ugyanakkor vennünk, hogy éppen hagyományos értékeink megõrzésének érdekében némileg át kell alakítanunk képzési struktúránkat, piac-érzékenyebbé kell tennünk kínálatunkat és költségvetési támogatásunk mellett növelni kell saját bevételünket.

A dékáni vezetés nem gondolhat a Kar karcsúsítására, mert nincsenek a Karon fölösleges munkatársak. A szakmailag is védhetõ — közvetlen vagy közvetett módon anyagi elõnyökkel is járó — átszervezéseket azonban nem kerülhetjük el. Ez lehet a módja annak, hogy a jelenlegi helyzetben is kielégíthessük több tanszékünk, intézetünk jogos státuszigényét. Ez adhat anyagi helyzetünk kedvezõ alakulása esetén némi esélyt arra, hogy a Karon még 2000-ben megtörténhessenek a régóta várt docensi elõlépések, s elgondolkodhassunk azon, hogy hány egyetemi tanári pályázatot tudunk kiírni a 2000/2001. tanév során.


Konkrét intézkedések

A konkrét intézkedéseket két csoportba sorolhatjuk:

A) a már a 2000. évben kedvezõ gazdasági hatást kifejtõ intézkedések,
B) az elkövetkezõ évek gazdasági kondícióit javító intézkedések, melyek megtervezésével, kimunkálásával és/vagy bevezetésével nem várhatunk tovább.


A.1-2. A Karon meglévõ bérhiány kezelésére két forrás kínálkozik:

— a minden évben tapasztalható átmeneti mobilitás miatt keletkezett bérmegtakarítás;
— a más munkahelyre való eltávozások, nyugdíjazások stb. során tartósan fölszabaduló bérkeretek.

Ahhoz, hogy fölszámoljuk a 2000. évi bérhiányunkat az említett két forrás elégséges fedezetet biztosít. Az átmeneti bérmegtakarítást teljes egészében, a fölszabaduló bérkereteket — nem az ún. fûnyíró-elv érvényesítésével — átlagosan legalább 50 %-os szinten hiányunk csökkentésére kell fordítanunk.

Intézkedések:

1. Az átmeneti bérmegtakarítás a 2000. évben egyáltalán nem használható föl. Kivételt képeznek azok az esetek, ahol az átmeneti bérmegtakarítás terhére, az 1999/2000. tanév II. félévi oktatási feladatainak ellátásához már történt megbízási szerzõdéses alkalmazás. 2000. május 12. után az átmeneti bérmegtakarítás sehol, kivételesen sem használható föl.
2. a tartós bérmegtakarítás legalább 50%-a a hiány pótlására fordítandó.

Az intézkedés 2000-ben folyamatos.
Felelõs: Berta Árpád, dékán.


A.3. Költségvetési forrásból származó beruházási és dologi kiadásaink évek óta elégtelenek a Kar és egységei mûködtetéséhez. Ahhoz, hogy itt pozitív elmozdulás legyen, természetesen, a bölcsész szakok normatív finanszírozási összegének kell emelkednie. Ugyanakkor, apró segítségként, már az idei évben is megkísérelhetjük azt, hogy intézeteink, tanszékeink mûködési kiadásra fordítható forrásait némileg emeljük. Az elképzelés lényege, hogy 2000-ben átmenetileg megszüntetjük a korábbi évek — egyébként dicséretes — gyakorlatát, miszerint a Kar saját bevételeibõl éves mûködési költsége mintegy 20 %-ának megfelelõ összeggel támogatta az intézeti / tanszéki tudományos rendezvényeket, intézeti / tanszéki kiadványok megjelentetését, kollégáink konferencia részvételét, külföldi tudományos szervezeti tagdíjaikat stb.

Intézkedés:
A fenti összeg nagy része kerüljön szétosztásra a saját bevételi forrást szerzõ kari egységek között, kisebb része képezzen egy olyan puffert, mely 2000-ben kisegítheti az önhibájukon kívül gazdaságilag ellehetetlenedõ, de saját bevételi forrás megteremtésére igazolható kísérletet tett egységeket. A Gazdasági és Kubatúra Bizottság dolgozzon ki egy a saját bevételeket ösztönzõ modellt.
Határidõ: 2000. május 15.
Felelõs: Koszta László, ifjúsági és gazdasági dékánhelyettes.

A.4. Érvényesítenünk kell a volt JATE dékánjainak elvi megállapodására építve azt a régi kari követelést, hogy a karok közötti átoktatásokat egységes normatíva alapján (a jelenlegi 4. finanszírozási kategóriával számolva) az 1999/2000. tanév II. félévétõl kezdve az érintett karok között kölcsönösen rendezni kell. 2001. januárjától a volt JATE-n kívüli Karokkal is hasonló modell alapján kívánunk megállapodni. Érvényt kell szereznünk annak a követelésünknek is, mely szerint a volt JATE és a BMI közötti megállapodás alapján Egyetemünkre jutó összeget teljesen új elvek alapján kell fölosztani. A jelenlegi belsõ megosztási arányok elfogadhatatlanok.
Határidõ: 2000. szeptember 1.
Felelõs: Berta Árpád, dékán.


A.5. Még a 2000. évben enyhíteni kell elviselhetetlen kubatúra viszonyainkon, nem várhatunk arra, hogy javulhat helyzetünk, amint fölépül az új könyvtárépület. Jelenlegi helyzetünk olyannyira siralmas, hogy nemcsak a megfelelõ munkavégzésnek vált a gátjává, de annak is, hogy kiegészítõ forrásokat telepíthessünk a Karra.
Az intézkedés 2000-ben folyamatos.
Felelõs: Koszta László, ifjúsági és gazdasági dékánhelyettes.

B.1. Újra kell gondolnunk — és a készülõ kari stratégiai tervben rögzítenünk kell — a karon jelenleg oktatott szakok felvételi keretszámait. Azoknál a jelenlegi oktatási szerkezetünkben is szereplõ szakoknál, ahol indokolt a mostani keretszám csökkentése, el kell határoznunk magunkat a kialakult status quo folyamatos módosítására. Ennek többféle — itt nem részletezendõ — módja is elképzelhetõ. Jelezni kívánjuk azonban, hogy

— lényeges lenne, ha a status quo módosításaikor megteendõ lépéseket megfelelõ kari támogatás kísérné;
— a dékáni vezetés nem fogja támogatni, hogy a status quo módosítása radikális módon történjék;
— a dékáni vezetés elszánta magát arra, hogy a Kar hosszabb távú érdekeit mindenképpen a rövid távra szóló meggondolások elé helyezi.

Intézkedés:
A kari stratégiai tervben rögzíteni kell egy új kari status quo kialakításának négy-öt éves ütemtervét.
Határidõ: 2000. május 15.
Felelõs: Berta Árpád, dékán.


B.2. Összefüggésben a B.1. pont alatt rögzített feladattal meg kell terveznünk a Kar új, finanszírozott és új, költségtérítéses képzési formáit. Új szakok megindítását tervezzük, számos szakunknál a 2000/2001. tanévtõl kezdve meghirdetjük a fõiskolai szintû kimenetet is. Célszerûnek látszik mindenek elõtt olyan új, piacképes szakokat alapítanunk és indítanunk, melyek jelenleg hiányoznak a magyar egyetemek kínálatából. Három-négy ilyen szak alapítására és indítására már megkezdtük a tárgyalásokat a szakot akkreditálni tudó, tudományos fokozattal rendelkezõ szakemberekkel. Jövõnk érdekében mindezt vállalnunk kell, akkor is, ha a Kar mizerábilis bérhelyzetét és kubatúra viszonyait a tervezett akkreditációk átmenetileg súlyosbítani fogják.

Intézkedés:
Új képzési formák beindítása, új egyetemi szintû szakok akkreditációjának elõsegítése.
Az intézkedés 2000-ben folyamatos.
Felelõs: Bagi Ibolya, általános és oktatási dékánhelyettes.


B.3.
Az új struktúrájú PhD-képzésekre is gondolva, támogatnunk kell további PhD programok akkreditációját. Mindez nemcsak azért létérdekünk, mert az OM kidolgozás alatt álló új finanszírozási modellje az eddigieknél jobban kívánja támogatni a doktori képzést, de azért is, mert általános kari tapasztalat, hogy a doktori képzés oktatási tevékenységünk kiemelkedõen értékes része, mely igazán értelmet adhat a tanári munkának.
Intézkedés: Új PhD-programok akkreditációjának elõsegítése.
Az intézkedés 2000-ben folyamatos.
Felelõs: Pukánszky Béla, tudományos és pályázati dékánhelyettes.


Az Intézkedési Tervet a Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsa 2000. április 18-án tartott ülésén egyhangúlag elfogadta.

Szeged, 2000. április 18.

Információk

1. Dr. Pukánszky Béla, a Szegedi Tudományegyetem docense 2000. április 11-én tartotta habilitációs elõadásait a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Magyar nyelvû elõadásának címe: „Schneller (1847-1939) személyiségpedagógiája” volt. Az idegen nyelvû (német) elõadás címe „A gyermekkortörténet, mint a neveléstörténet új segédtudománya”, a tantermi elõadásé „A reformpedagógia kialakulásának társadalmom- és eszmetörténeti elõzményei” volt.

2. A Center for Theology and the Natural Sciences (CNTS) Science and Religion Course Program keretében Tóth-Soma László, a Kar Vallástudományi Tanszékének munkatársa elnyerte a 2000 Science and Religion Course Award Competition díját, 10000 USD-t, Hinduism and Natural Scince - Scientific & Religious Thinking of Hindu Tradition címû kurzusáért. Részletekért lapozzon a Kurír utolsó oldalára.

3. A Felsõoktatási Továbbképzõ Program (Higher Education Support Programme) 2000. július 10. és 21. között kéthetes intenzív magyar nyelvû Romológiai kurzust szervez Budapesten. Jelentkezési lap és bõvebb információ a Pályázati Irodában. A jelentkezés határideje május 7.

4. A pedagógusjelöltek Kazinczy Ferencrõl elnevezett Szép magyar beszéd versenyének 28. országos döntõjén Rác Renáta II. évf. magyar szakos hallgatónk Kazinczy-érmet nyert, Kollár Árpád I. évf. magyar-szociológia szakos hallgatónk pedig értékes könyvjutalmat kapott. A versenyzõket az országos versenyre B. Fejes Katalin egyetemi docens készítette fel.

5. A Szofi Számítástechikai Oktató és Konzultációs Központ tanfolyamokat hirdet. Részletek a Pályázati Iroda faliújságján.

Tudományos és PhD hírek

A Kari Tanács 2000. április 18-án a következõ döntéseket hozta:

- egyhangúlag támogatja az idõntúli államvizsga letételére vonatkozó javaslatot Bognár István számára. (10/2000. sz. határozat)
- egyhangúlag támogatja az idõntúli államvizsga letételére vonatkozó javaslatot Mayer Péter számára. (11/2000. sz. határozat)

Doktori védések:

Horváth Géza PhD-védése 2000. május 18-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel lesz a BTK Kari tanácstermében.
Szengyörgyi Szilárd PhD-védése 2000. május 22-én (hétfõn) 14 órai kezdettel lesz a BTK Kari tanácstermében.

Doktori szigorlatok:

Piti Ferenc PhD-szigorlata 2000. május 11-én 11 órai kezdettel lesz dr. Makk Ferenc egyetemi tanár szobájában.
Ádám Anikó PhD-szigorlata 2000. június 2-án 10,30 órai kezdettel lesz dr. Csetri Lajos egyetemi tanár szobájában.
Madarász Klára PhD-szigorlata 2000. június 19-én 11 órai kezdettel lesz dr. Bernáth Árpád egyetemi tanár szobájában.

A 3 éves PhD-jelentkezések határideje: 2000. május 19-én déli 12 óra.Rendezvények

1. A Tudományos és Technológiai Alapítvány meghívja „Az EU 5. KTF. Keretprogram Marie-Curie ösztöndíjai” témakörben tartott elõadásra és konzultációra, melyet két helyszínen, két idõpontban is megtartanak:

- 2000. május 18-án Budapesten, a BME K épületének Dísztermében, 9:00 órai kezdettel
- 2000. május 19-én Veszprémben, a Veszprémi Egyetem B épületében, 10:00 órai kezdettel.

Az elõadásra a jelentkezési határidõ 2000. május 15. Bõvebb információ a Pályázati Irodában, illetve a faliújságon.

Pályázatok

A pályázatokat illetõen bõvebb információkhoz juthat a B-Közép Irodában.
Ûrlapok letöltéséhez, kérjük, használja a Kari Kurír pályázati oldalát!
http://www.arts.u-szeged.hu/kurir/palyazat/index.html

1. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérimua meghirdette a 2000/2001-es akadémiai évre szóló Klebersberg Kunó Ösztöndíjat. A pályázat célja többek között a magyar nyelv és kultúra külföldi írott és tárgyi emlékeinek tanulmányozása, könyvtári, kézirattári és levéltári kutatások támogatása.
Pályázni lehet különösen: Rómába, Bécsbe, Dublinba, Krakkóba, Halléba, Moszkvába, Velencébe. Az ösztöndíj idõtartama 2-5 hónap. Az ösztöndíjra egyetemi vagy fõiskolai oklevéllel rendelkezõ magyar állampolgárok pályázhatnak. A pályázat benyújtási határideje: 2000. május 15. A pályázatról bõvebb információ a Pályázati Iroda faliújságján illetve az Irodában.


2. Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba a 2001/2002-es tanévre. Azok a magyar állampolgárok pályázhatnak, akik felsõfokú végzettséggel valamint magas szintû angol nyelvtudással rendelkeznek, és az Egyesült Államokban szeretnének oktatni, kutatni vagy továbbtanulni. Pályázni bármely tudományterületen és mûvészeti ágban lehet. Pályázati ûrlapok a Fulbright Bizotttságnál és a Tanulmányi Tanácsadó Központokban (Szegeden is) vehetõk át. A pályázatot a szükséges mellékletekkel együtt 2000. július 17-ig, három példányban, angol nyelven kell a Fulbright Bizottsághoz eljuttatni.
Bõvebb információ a http://www.hvg.hu/new/karrier/fulbright Internet címen is.

A pályázatokkal kapcsolatban a Bizottság tájékoztató elõadást tart Szegeden, a Szegedi Tudományegyetem aulájában (Dugonics téri épület, II. emelet) 2000. május 9-én 14 órától.

3. Az Illyés Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet a határon túl élõ magyarság önazonossága megõrzésének, fejlõdésének és megerõsödésének, kulturális-közmûvelõdési, tudományos, tájékoztatási, hitéleti, szociális és szakmai önszervezõdésének elõmozdítására irányuló projektjei, programjai támogatására. A pályázat benyújtásának nincs határideje, a benyújtás és elbírálás folyamatos. Bõvebb információ a Pályázati iroda faliújságján.

4. CEU Summer University 2001/HESP Summer Schools Program 2001. Proposals due June 5, 2000. Részletek a Bölcsészkar honlapján, illetve a Pályázati Irodában.

5. Német Nyári Egyetem Bayreuth-ban 2000 augusztus-szeptemberben. Részletek a Pályázati Irodán.

6. Az Erdély-történeti Alapítvány - a magyar állam 1000. évfordulója alakalmából - pályázatot hirdet egyetemi és fõiskolai hallgatók, valamint kutatók és tanárok számára két kategóriában olyan történelmi és tudománytörténeti dolgozatok írására, amelyek témája Erdély területéhez és az ott lakó népek, etnikumok, nemzetiségiek munkájához és életéhez kötõdik. A pályamunkákat 2000. június 15-ig kell eljuttatni az alábbi címre: Erdély-történeti Alapítvány, KLTE Történelmi Intézet, 4010 Debrecen, Egyetem tér 1.

7. A Magyar Tankönyvért Alapítvány pályázatot hirdet tankönyvírói ösztöndíj elnyerésére a Német nyelvtan a középiskolák számára címû kézirat megírására. Bõvebb információ a Pályázati Iroda faliújságján.

8. The School of Slavonic and East European Studies offers a Teacher/Fellowship in Hungarian Studies. Application deadline: 12 May 2000.

Kari Kurír
A JATE Bölcsészettudományi Karának tájékoztató lapja
Kiadja a JATE BTK Dékáni Hivatala
Felelõs kiadó: Dr. Berta Árpád dékán
Felelõs szerkesztõ: Pereszlényi Gábor pályázati referens


Aktuális pályázatok határidõ-táblázata

Határidõ

Meghirdetõ

A pályázat célja, címe

Megjelenés helye

2000. máj. 5.

Pro Renovanda Al.

Diákcsere mozgalomért (diákcserék)

Kurír 117.

2000. máj. 5.

College of Europe

Posztgrad. politológia

Kurír 121.

2000. máj. 12.

SSES

Hungarian Studies Fellowship

Kurír 122.

2000. máj. 15.

Pro Renovanda Al.

Tudomány az oktatásban.

Kurír 119.

2000. máj. 15.

OTKA

Posztdoktori

Kurír 121.

2000. máj. 15.

Sylff

Hallgatói, Japán, adminisztrátor

Kurír 118.

2000. máj. 15.

Humboldt Universitat

Nyári egyetem

Kurír 119.

2000. máj. 15.

NKÖM

Klebersberg Kunó

Kurír 122.

2000. máj. 31.

Japán Kulturális Szöv.

Taibunkyo

Kurír 121.

2000. máj. 31.

Strasbourg

Nyári Egyetem

Kurír 121. 

       

2000. jún. 1.

DAAD

Diákutazások Németországba

Kurír 117.

2000. jún. 5.

CEU/HESP

Summer University

Kurír 122.

2000. jún. 5.

KLTE

Erdély tört A.

Kurír 122.

2000. jún. 30.

Emberk. Trsd. Alap.

Család és helytörténet

Kurír 119. 

       

2000. júl. 17.

Fulbright

USA ösztöndíjak

Kurír 122. 

       

2000. szept. 15.

Pro Renovanda Al.

Történelem-földrajz pályázat

Kurír 117.

2000. szept. 30.

OTKA

MTA-OTKA-NSF

Kurír 121. 

       

2000. okt. 12.

Pro Renovanda Al.

Diákok a tudományért

Kurír 117.

2000. okt. 12.

Pro Renovanda Al.

Kollégiumokért

Kurír 117.

2000. okt. 15.

Mellon Alapítvány

Villa I Tatti

Kurír 121. 

       

2000. nov. 1.

Sylff

Hallgatói konferencia

Kurír 118.

2000. nov. 15.

Osztrák-Magyar Akció Alap.

Részképzés ausztriai felsõoktatásban, kutatómunka

Kurír 118. 

       

folyamatos

OTKA

Utazási támogatás

Kurír 109/121.

folyamatos

OTKA

Publikációs támogatás

Kurír 109/121.

folyamatos

OKTK

Kutatási támogatás

Kurír 90.

folyamatos

Illyés Alapítvány

A határon túli magyarság azonosságtudatának megõrzése

Kurír 92/122.

folyamatos

Osztrák-Magyar Akció Alap.

Ausztriai és magyarországi oktatási, kutatási és felsõoktatási együttmûködés

Kurír 114.

folyamatos

XX. Század Intézet

Történet- és társtud. kutatások

Kurír 114.

folyamatos

Nyílt Társadalom Alap.

OSI 2000

Kurír 114.

folyamatos

Soros Al.

Kulturális és mûvészeti rendezvények támogatása

Pfigyelõ 1998/10. 8. o.

Kurír 100.


For Immediate Release
University of Szeged Professor
Awarded $10,000 Prize for Science and Religion


For information regarding the Science and Religion Course Program visit Center for Theology and the Natural Sciences Web-site at
www.ctns.org, or, contact Peter Hess Competition Director, tel. 510. 665. 8141, fax 510. 665. 1589, email srcouse@ctns. org

Berkeley, CA — The Center for Theology and the Natural Sciences (CTNS) Science and Religion Course Program, recently announced that Laszlo Toth-Soma of University of Szeged has been selected as a winner of the 2000 Science and Religion Course Award Competition for his course Hinduism and Natural Science — Scientific & Religious Thinking of Hindu Tradition. The award is one of Eighty-three USD10, 000 awards given to university, college, and seminary professors for designing new courses in science and religion. 31% of this year's award recipients are from non-U. S. countries, including Pakistan, Mexico, Canada, India, Australia, Ireland, Lithuania, Russia, the United Kingdom, South Korea, France, Romania, and Hungary.

Established in 1994, the Science and Religion Course Award Competition is designed to support scientists and religious scholars from a wide range of disciplines as they address questions of science and religion through teaching. Because limited institutional funding is often an obstacle to scholars developing new courses in science and religion, the Science and Religion Course Program distributes up to 100 annual awards of US$10, 000 for outstanding new course proposals to be offered at universities, colleges, and seminaries. Each award is divided evenly between the course instructor and the host institution.

The Science and Religion Course Program Director, Ted Peters, Ph. D., is enthusiastic about the significance of this award for the field of science and religion. The Course Program is pleased to support scholars and teaching faculty tackling the difficult questions raised in the interaction of science and religion. Are science and religion at war? No, I don't think so. These winning courses suggest otherwise. These courses demonstrate that science and religion professors are at their best when they open students to fruitful, critical, dialogue. This dialogue can include dissonance, though it is, by and large, characterized by mutually creative growth."

Selection criteria for the Course Award Competition emphasize the intellectual integrity of both science and religion. Applicants are encouraged to design their courses to include balanced participation of representatives from multiple scientific and religious disciplines and traditions. The selection criteria are intended to underline the importance of constructive conversation—neither warfare nor syncretism—for a rigorous and thoughtful study of science and religion. Constructive conversation, consisting of intense examination and mutual critique, will engender ongoing dialogue and open-minded investigation.

The Course Award Competition is a key component of the Science and Religion Course Program's efforts to promote and support teaching of science and religion worldwide.


Through workshops, conferences, regional collegial support, and the annual course award, the program fosters a community of scholars and teaching faculty of science and religion, equipping them with pedagogical resources for course development and instruction.

The Science and Religion Course Program is housed at the Center for Theology and the Natural Sciences (CTNS) an affiliate of the Graduate Theological Union in Berkeley, California. CTNS, a non-profit international member organization, promotes the creative mutual interaction between theology and the natural sciences through research, teaching, and public service. Other CTNS programs include Science and the Spiritual Quest Project, the CTNS/Vatican Observatory Series: Scientific Perspectives on Divine Action, the CTNS Fellowship in Science and Religion and Outstanding Books in Theology and the Natural Sciences.

The Science and Religion Course Program is funded by the John Templeton Foundation For more information on this winning course please contact the University of Szeged.